ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา แต่เดิมใช้ชื่อว่า ห้องสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา เริ่มก่อ ตั้งมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2538 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับ การยกฐานะเป็นศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2553 ตามพระราชกฤษฎีกา เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยพะเยา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียน การสอน การศึกษาค้นคว้าของมหาวิทยาลัย เป็นแหล่งสารสนเทศและเทคโนโลยี รวมทั้งมีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ของบุคลากรและนิสิต เพื่อให้มีทักษะในการสืบค้นสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการ

ปรัชญา เทคโนโลยีก้าวหน้า สารสนเทศทันสมัย วัฒนธรรมดำรงไว้ ใส่ใจบริการ

วิสัยทัศน์ เป็นห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาสากล

เป้าประสงค์ เป็นหน่วยงานสำคัญที่สนับสนุนการเรียนการสอนของคณาจารย์และนิสิตให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่พึงปรารถนา

สถานที่ตั้ง ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 3530 โทรสาร 054 466  6666 ต่อ 3535

โฮมเพจหน่วยงาน http://www.clm.up.ac.th

ผู้ดูแล/ ผู้บริหาร ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ นางสาววิไล จันทร์แก้ว ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 3531
อีเมล์ wilai.ja@up.ac.th

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับจังหวัดพะเยา
2.เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ขอบเขตข้อมูล
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นแหล่งจัดหา รวบรวม และให้บริการสารสนเทศเกี่ยวกับข้อมูลท้องถิ่นของภาคเหนือตอนบน และชาวไทยชนเผ่าต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน รวมถึงให้บริการเกี่ยวกับสารสนเทศของภาคเหนือตอนบน ได้แก่ พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ น่าน แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน โดยให้บริการข้อมูล ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ โสตทัศน์วัสดุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

ลักษณะการให้บริการ

1.บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
2.ให้บริการยืม-คืนตัวเล่มแบบชั้นเปิด

เวลาที่ให้บริการ เปิดภาคการศึกษา
วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.00น.- 20.30น.
วันเสาร์  – วันอาทิตย์ 09.00 น. – 17.00น.
ก่อนสอบ 1 สัปดาห์และระหว่างสอบ
วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.00น.- 24.00 น.
วันเสาร์ -วันอาทิตย์ 09.00 น.- 24.00 น.
ปิดภาคการศึกษา
วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30น.-16.30 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 09.00น.-17.00 น.
ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์