นนทบุรีศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการจัดการสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนนทบุรีศึกษา เพื่อส่งเสริมงานบริการห้องสมุดสู่ชุมชน ที่สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พัฒนาขึ้น

ที่ตั้ง : สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120

20101122135700_2620

เว็บไซต์หน่วยงาน : http://library.stou.ac.th

เว็บไซต์นนทบุรีศึกษา : https://digitallib.stou.ac.th/handle/6625047444/668

ขอบเขตงานและข้อมูลที่รับผิดชอบ

นนทบุรีศึกษาเป็นการศึกษารวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวจังหวัดนนทบุรีที่มีจำนวนมากและหลากหลายเรื่องราว มีทั้งที่ได้รวบรวมและบันทึกไว้ในเอกสาร หนังสือหรือบทความ และภูมิปัญญาอันเกิดจากประสบการณ์ความชำนาญที่อยู่ในตัวปราชญ์ท้องถิ่น ตามชุมชนต่างๆ ของจังหวัดนนทบุรี โดยประยุกต์หลักการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งครอบคลุมการจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่ได้ผ่าน การคัดเลือก การประเมินค่า การจัดหมวดหมู่และการทำรายการตามมาตรฐานสากล การประมวลให้เกิดเป็นสารสนเทศในรูปแบบและรูปลักษณ์ที่เหมาะสม รวมทั้งการให้บริการและเผยแพร่สารสนเทศ หลักการต่างๆ เหล่านี้ น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่น อันจะเอื้อต่อการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีกระบวนการในการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการให้บริการและเผยแพร่ความรู้และเรื่องราวอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรีให้คนรุ่นหลังได้ประจักษ์ถึงคุณค่าความเป็นไทย ร่วมสืบสานและถ่ายทอดภูมิปัญญานนทบุรีให้คงอยู่คู่เมืองนนท์ตลอดไป

ประเภทของข้อมูล

ให้บริการข้อมูลในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือชุดนนทบุรีศึกษา หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุดดิจิทัลนนทบุรีท้องถิ่นของเรา ฐานข้อมูลผู้รู้เชิดชูนนทบุรี และนิทรรศการออนไลน์

การให้บริการ

20101122135249_4075

ให้บริการข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศท้องถิ่น นนทบุรีศึกษา ผ่านอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ให้บริการ ดังนี้

  1. ห้องสมุดดิจิทัลนนทบุรีศึกษา
  2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชุดนนทบุรีศึกษา
  3. นิทรรศการออนไลน์ชุดนนทบุรีท้องถิ่นของเรา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีบรรณสารสนเทศ

สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โทร. 02-504-7473 และ 02-504-7470

e-mail : chaiwat.nar@stou.ac.th, chollada@hotmail.com