ศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Northern Thai InformationCenter, ChiangMaiUniversity Library) มีฐานะเป็นงานหนึ่ง สังกัดฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200 เว็บไซต์หน่วยงาน http://library.cmu.ac.th/ntic  Email : ntic@lib.cmu.ac.th

ขอบเขตงานและข้อมูลที่รับผิดชอบ

ศูนย์สนเทศภาคเหนือ ทำหน้าที่รวบรวมและให้บริการสารสนเทศเกี่ยวกับล้านนาและภูมิภาคภาคเหนือ 17 จังหวัด ในรูปของเอกสารสิ่งพิมพ์และเอกสารโบราณ (Manuscripts) ประกอบด้วย คัมภีร์ใบลาน พับสา และสมุดข่อย

นอกจากให้บริการสารสนเทศเกี่ยวกับภาคเหนือ  ยังรวบรวมและให้บริการสารสนเทศที่เกี่ยวกับกลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมคล้ายกันอาทิ ไทลื้อ ไทเขิน ไทดำ ไทอาหม ที่อาศัยอยู่ในประเทศเมียนมาร์ สิบสองปันนา ในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ลาว เวียดนาม อินเดีย ฯลฯ

เอกสารหายาก (Rare books) เป็นสิ่งพิมพ์อีกประเภทหนึ่ง ที่ให้บริการที่ศูนย์สนเทศภาคเหนือ เป็นเอกสารสำหรับการวิจัยขั้นสูง ที่มีคุณค่าและหาได้ยาก

ประเภทของข้อมูล

ให้บริการข้อมูล ในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ เอกสารโบราณ (Manuscripts)โสตทัศนวัสดุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การให้บริการ

จัดให้บริการสิ่งพิมพ์ เอกสารโบราณ (manuscripts) และเอกสารหายาก ที่งานศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำหรับทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอื่นๆ จัดให้บริการตามประเภทของทรัพยากรนั้น ๆ

ทรัพยากรสารสนเทศ/บริการ

สถานที่ให้บริการ

สิ่งพิมพ์/เอกสารตัวเขียน  
1. หนังสือ ศูนย์สนเทศภาคเหนือ ชั้น 4
2. เอกสารโบราณ (Manuscripts) ศูนย์สนเทศภาคเหนือ ชั้น 4
3. เอกสารหายาก ศูนย์สนเทศภาคเหนือ ชั้น 4 ในลักษณะชั้นปิด ผู้ใช้ต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการ
4. วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยอื่น ชั้น 3
5. โสตทัศนวัสดุ บริการโสตทัศนศึกษา ชั้น 3
6. วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ บริการวารสารและเอกสาร ชั้น 2
ฐานข้อมูล  
7. ฐานข้อมูลเพลงล้านนา Library.cmu.ac.th/ntic
8. ฐานข้อมูลอาหารพื้นบ้านล้านนา Library.cmu.ac.th/ntic/lannafood
9. ฐานข้อมูลภาพล้านนาในอดีต Library.cmu.ac.th/ntic/picturelanna
10. ฐานข้อมูลเอกสารหายากฉบับเต็ม(e-Rare Books) Library.cmu.ac.th
บริการ  
11. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าข้อมูลภาคเหนือ ศูนย์สนเทศภาคเหนือ ชั้น 4
12. บริการยืม-คืนหนังสือภาคเหนือ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1

ผู้รับผิดชอบข้อมูลท้องถิ่น :

นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์

ศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทรศัพท์ 0 5394 4514, 0 5394 4517

โทรสาร 0 5322 2766

E-mail :wararak@lib.cmu.ac.th

เวลาให้บริการ

ระหว่างเปิดภาคเรียน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-21.00 น.
  วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00-18.00 น.
ระหว่างปิดภาคเรียน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.
  วันเสาร์-อาทิตย์ ปิดบริการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ