คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2229 results
Title [ Type(Desc)] Year
วิทยานิพนธ์/Thesis
มณีรัตน์ ตุ้ยสำราญ.  2559.  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการวางแผนการส่งเสริมการเกษตรร่วมกับเกษตรกร กรณีศึกษา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบุรณ์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Maneerat_Tuisamran.pdf (23.09 MB)
ชูพงษ์ ชาจุหวัน.  2549.  ระบบสนับสนุนการยิงเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 120 มม.. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Choopong_Cha.pdf (4.46 MB)
ชุมพร หลินหะตระกูล.  2549.  ระบบสนับสนุนตารางการเรียนการสอน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Choomporn_Lin.pdf (12.1 MB)
ไพโรจน์ พละศึก.  2551.  ระบบสารสนเทศการจัดการงานพัสดุธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดมุกดาหาร. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Pairoj_Palasuk.pdf (66.03 MB)
วรภา นาเมือง.  2551.  ระบบสารสนเทศการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตรจังหวัดมุกดาหาร. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Worapa_Namuang.pdf (61.69 MB)
อดิเรก ศรีปทุมภรณ์.  2550.  ระบบสารสนเทศการจำหน่ายเครื่องปั้นดินเผา กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Adirek_Sripathumporn.pdf (6.72 MB)
จิราพรรณ แก้วพิกุล.  2552.  ระบบสารสนเทศการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนระดับประถมศึกษา. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
วินิต แก่นจำปา.  2556.  ระบบสารสนเทศการบริหารความเสี่ยงทั่วไปของโรงพยาบาล. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Winit_Kae.pdf (17.29 MB)
อุณารัตน์ ลาผ่าน.  2557.  ระบบสารสนเทศการบริหารงบประมาณสิ่งก่อสร้างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Unarat_Laphan.pdf (1.48 MB)
สวัสดิ์ชัย คล้ายทอง.  2552.  ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ลำดวน จารุกมล.  2561.  ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Lamduan_Jarukamon.pdf (5.55 MB)
กนกวรรณ ปาปะนัง.  2555.  ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการหอพักอาคารสัมนาทางวิชาการและที่ฝึกงานนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท) Kanokwan_Pap.pdf (12.25 MB)
ปิยะรัตน์ กุลแก้ว.  2551.  ระบบสารสนเทศการบันทึกข้อมูลเพื่อรายงานผลการใช้บริการงานศูนย์วิทยบริการและงานห้องสมุด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Piyarat_Kulkaew.pdf (18.75 MB)
ธนดล นวลจันทร์.  2556.  ระบบสารสนเทศการผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำในประเทศไทย. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Thanadol_Nau.pdf (31.98 MB)
อรรถพล จันทร์สมุด.  2552.  ระบบสารสนเทศการผลิตอ้อยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Artaphon_Chansamut.pdf (9.17 MB)
สุทัศน์ เชื้ออินทร์.  2548.  ระบบสารสนเทศการฝึกอบรมฝีมือแรงงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Sutah_Chau.pdf (6.78 MB)
กาญกนก เกษหงษ์.  2558.  ระบบสารสนเทศการวางแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำระดับจังหวัด : กรณีศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Kankanok_Kethong.pdf (55.28 MB)
วารี ชีวะเจริญ.  2550.  ระบบสารสนเทศการสั่งซื้อและรายงานผลของโครงการผลิตและจำหน่ายเค้กในเทศกาลปีใหม่ : กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Waree_Chewacharoen.pdf (10.82 MB)
นภาพร วรรณทอง.  2549.  ระบบสารสนเทศการสำรวจแววความสามารถพิเศษของนักเรียน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Napaporn_Wan.pdf (12.65 MB)
อุดร จิตจักร.  2554.  ระบบสารสนเทศขออนุมัติเดินทางไปราชการในประเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท) Udon_Jit.pdf (5.49 MB)
ศรสิทธิ์ ศรวิมล.  2552.  ระบบสารสนเทศครู นักเรียนและนักศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Somsit_Sor.pdf (36.12 MB)
วิเชียร กำทอง.  2552.  ระบบสารสนเทศคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาอาชีวศึกษา. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
สุทธิรักษ์ จงราช.  2552.  ระบบสารสนเทศงานบริการทางการแพทย์คนพิการผ่านอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษา เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Sutthirak_Jon.pdf (81.6 MB)
วิเชียรพงศ์ แสนทวีสุข.  2550.  ระบบสารสนเทศงานบริการลูกค้า:กรณีศึกษางานส่วนบริการลูกค้าจังหวัดยโสธร บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน). วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Wichianphong_Saenthaweesuk.pdf (13.36 MB)
สุอารีย์ นครพันธุ์.  2556.  ระบบสารสนเทศงานบัณฑิตศึกษา : กรณีศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการเกษตรและพัฒนาชนบท Suaree_Nak.pdf (8.49 MB)

Pages