ระบบร้านขายรถจักรยานยนต์มือสอง

Titleระบบร้านขายรถจักรยานยนต์มือสอง
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsขวัญชัย ชุณห์กุล
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHF ข262
Keywordsจักรยานยนต์--การค้า, จักรยานยนต์--การตลาด, ธุรกิจ--การประมวลผลข้อมูล, ธุรกิจ--ฐานข้อมูล, ธุรกิจ--ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--ธุรกิจ
Abstract

การค้นคว้าอิสระที่ได้จัดทำขึ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบงานร้านขายรถจักรยานยนต์มือสอง เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงานและเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่เข้ามารับบริการ ในการพัฒนาระบบในครั้งนี้ได้นำระบบฐานข้อมูล MySQL มาใช้ในการจัดการฐานข้อมูล ใช้โปรแกรมภาษา PHP เป็นซอฟต์แวร์ในการพัฒนา ระบบนี้ได้แบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วนหลัก ประกอบด้วย ส่วนของลูกค้า และส่วนของผู้ดูแลระบบ ซึ่งระบบงานของร้านขายรถจักรยานยนต์มือสองนี้ สามารถทำการค้นหาข้อมูลรถจักรยานยนต์ การบันทึกข้อมูลลูกค้า ข้อมูลผู้ค่ำประกัน การขาย การผ่อนชำระ รวมไปถึงการสรุปรายงานข้อมูลการปฏิบัติงานช่วยในการตัดสินใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
หลังจากการพัฒนาระบบแล้ว ได้นำระบบงานร้านขายรถจักรยานยนต์มือสองไปใช้งานจริง พบว่า ระบบสามารถตอบสนองต่อความต้องการของร้านขายรถจักรยานยนต์ได้ สามารถตรวจสอบข้อมูลการปฏิบัติงานได้ สามารถสร้างรายงานสรุปได้ และสามารถอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่เข้ามารับบริการได้

Title Alternate Information system of sale management for second hand motorcycle