ระบบลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ต : กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

Titleระบบลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ต : กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2553
Authorsพอนคำ หานชะนะ
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLB พ486
Keywordsการลงทะเบียนนักศึกษา--ลาว, การลงทะเบียนนักศึกษา--โปรแกรมคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว--คณะวิทยาศาสตร์, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--การลงทะเบียนนักศึกษา
Abstract

ระบบลงทะเบียนของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เดิมเป็นการลงทะเบียนโดยการกรอกข้อมูลรายวิชาที่จะเรียนลงในเอกสาร แล้วนำไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ทะเบียน เมื่อนักศึกษาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในทุก ๆ ปีการศึกษาทำให้เจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการไม่เพียงพอ และก่อให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นเสมอ ๆ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวเพื่อให้ลงทะเบียน และตรวจสอบข้อมูล สารสนเทศได้สะดวก รวดเร็ว โดยผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลนักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 การศึกษาครั้งนี้ใช้ฐานข้อมูล MySQL ร่วมกับภาษา PHP ในการพัฒนาระบบลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตกรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
ผู้วิจัยได้ตรวจสอบระบบงานโดยให้เจ้าหน้าที่งานทะเบียน อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงิน ผู้บริหาร ผู้ดูแลระบบ ทดลองใช้งานจริง ผลการใช้โปรแกรมนี้พบว่า ระบบสามารถจัดการข้อมูลได้ถูกต้อง สะดวกรวดเร็ว และสามารถเลือกรายงานได้หลาย ๆ รูปแบบ

Title Alternate Registration system via the internet a case study of the faculty of science at the national university of Laos
Fulltext: