ระบบบริการสารสนเทศงานบุคลากรผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

Titleระบบบริการสารสนเทศงานบุคลากรผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsกัณหา อุทธิเสน
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberT ก386
Keywordsงานบุคคล, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
Abstract

ระบบบริการสารสนเทศงานบุคลากรผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต พัฒนาขึ้นบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์เอ็กซ์พี ใช้เครื่องมือในการพัฒนา คือ โปรแกรมภาษาพีเอชพีในการเขียนโปรแกรมร่วมกับระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ที่สร้างด้วยโปรแกรมมายเอสคิวแอล และประมวลผลผ่านเว็บเซอร์เวอร์อาปาเช่
ผลขากการศึกษาได้ทดสอบการใช้งานระบบจากข้อมูลตัวอย่าง ผลจากการทดสอบการใช้งาน ระบบบริการสารสนเทศงานบุคลากร สามารถจัดการข้อมูลต่าง ๆ ของบุคลากร เช่น ประวัติการทำงาน ประวัติการศึกษา ประวัติการเป็นวิทยากร ประวัติการฝึกอบรม หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายพิเศษ สรุปรายงานต่าง ๆ เช่น จำนวนบุคลากรแยกตามประเภท คุณวุฒิ แผนกวิชา งาน ความสามารถพิเศษ สถิติการเป็นวิทยากรและเข้ารับการฝึกอบรม สามารถค้นหาข้อมูลประวัติการทำงานของบุคลากรเพื่อสรุปรายงานผลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร ช่วยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานประจำ ระบบที่พัฒนาขึ้นสอดคล้องและเหมาะสมกับระบบงานเป็นอย่างดี และสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ได้ตามความต้องการ

Title Alternate Information service system of human resource via internet
Fulltext: