ระบบประเมินคุณภาพการศึกษาออนไลน์ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ., กพร. และสมศ. : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Titleระบบประเมินคุณภาพการศึกษาออนไลน์ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ., กพร. และสมศ. : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLG ช553
Keywordsการศึกษาขั้นอุดมศึกษา--การประเมิน, ประกันคุณภาพ--การศึกษาระดับอุดมศึกษา, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี--การควบคุมคุณภาพ, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี--ประกันคุณภาพ--การประเมิน
Abstract

การพัฒนาระบบประเมินคุณภาพการศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บข้อมูล สร้างรายงานการประเมินตนเอง จัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินกิจกรรมประกันคุณภาพทางการศึกษาในรูปแบบของแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และสร้างระบบการเข้าตรวจประเมินเพื่อเป็นระบบสารสนเทศสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกอันจะทำให้สามารถรายงานสรุปผลได้อย่างรวดเร็ว
โดยวิธีการพัฒนาระบบสารสนเทศดังกล่าวได้ดำเนินการโดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาคือ โปรแกรมภาษาพีเอชพี (hypertext preprocessor) และระบบจัดการฐานข้อมูล PostgreSQL ทั้งนี้ระบบดังกล่าวมีการเชื่อมโยงเข้ากับระบบสารสนเทศของงานต่าง ๆ ที่มีการพัฒนาเรียบร้อยแล้วคือ ระบบโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน โปรแกรมระบบบุคลากรและระบบควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ในเครือข่าย (Active Directory)
ผลจากการค้นคว้าอิสระพบว่า ระบบสารสนเทศดังกล่าวสามารถจัดเก็บข้อมูลหลักฐานประกอบการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของ สกอ., ก.พ.ร. และ สมศ. ระบบสามารถคำนวณค่าคะแนนและสรุปรายงานในรูปแบบรายงานการประเมินตนเอง และผู้เข้าตรวจประเมินตนเอง และผู้เข้าตรวจประเมินสามารถตรวจสอบและให้คะแนนเพื่อนำไปใช้เป็นผลสรุปนำเสนอผู้บริหารและเผยแพร่เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ

Title Alternate An online quality assessment system of MUA, OPDC and ONESQA standards: case study of Ubon Ratchathani University