ระบบรับสมัครนักศึกษาผ่านเว็บของวิทยาลัยเทคนิคปากป่าสักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Titleระบบรับสมัครนักศึกษาผ่านเว็บของวิทยาลัยเทคนิคปากป่าสักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2556
Authorsสุดใจ ไชยอุดม
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLG ส766ร 2556
Keywordsระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ--การรับนักศึกษา, ระบบรับนักศึกษา, ระบบสารสนเทศ, วิทยาลัยเทคนิคปากป่าสัก--การรับนักศึกษา
Abstract

การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบรับสมัครนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคปากป่าสักผ่านเว็บไซต์ซึ่งประกอบด้วยการดำเนินงาน 6 ส่วน ได้แก่ 1) การประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 2) การตรวจสอบเอกสาร 3)การรับสมัคร 4) การกรอกคะแนนสอบ 5) การพิจารณาคะแนนสอบ และ 6) การประกาศผลการสอบ ระบบนี้พัฒนาด้วยภาษาพีเอชพี (PHP) ร่วมกับฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) ผลการพัฒนาพบว่า ระบบสามารถจัดการการรับสมัครนักศึกษากำหนดจำนวนโควต้าของนักศึกษาที่จะได้รับทุนการศึกษา จัดการคะแนนสอบและประกาศผลการสอบคัดเลือกผ่านเว็บไซต์ การทดสอบระบบทำโดยการประเมินความพึงพอใจด้วยแบบสอบถามพบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจจากเจ้าหน้าที่จำนวน 10 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 ผลการประเมินความพึงพอใจจากนักศึกษาจำนวน 20 คน มีค่าเฉบี่ยเท่ากับ 4.77 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้

Title Alternate Web-based admission system of Pakpasak technical college Lao people's democratic republic