ระบบสารสนเทศการจัดการงานพัสดุธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดมุกดาหาร

Titleระบบสารสนเทศการจัดการงานพัสดุธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดมุกดาหาร
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsไพโรจน์ พละศึก
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHG พ992ร
Keywordsการจัดการพัสดุ, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร--มุกดาหาร--ฐานข้อมูล, พัสดุ--ฐานข้อมูล
Abstract

การศึกษาค้นคว้าอิสระมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศในงานด้านการบริหารพัสดุของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดมุกดาหาร ให้อยู่ในลักษณะฐานข้อมูล ซึ่งง่ายต่อการสืบค้น และติดตาม ระบบได้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้จัดเก็บข้อมูลพัสดุ ในงานด้านต่าง ๆ คือ การซื้อพัสดุ การเบิกจ่ายพัสดุ วิธีการดำเนินการศึกษา มีการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานโดยนำเอาระบบงานใหม่แสดงใน Use Case Diagram และ Activity Diagram ด้วยวิธีบรรยายอย่างเป็นขั้นตอน โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานระบบ จนถึงการพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้งานในระบบ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access ในการพัฒนาและใช้เป็นฐานข้อมูล
จากกระบวนการทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรม โดยผู้ใช้งานด้วยแบบประเมินที่สร้างขึ้น พบว่า โปรแกรมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก โดยได้ค่าประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 9.46 สามารถนำไปใช้งานในหน่วยงานอื่นๆ ได้

Title Alternate A bank's inventory stock management information system : a case study of BAAC. Mukdahan Province
Fulltext: