ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการวางแผนการส่งเสริมการเกษตรร่วมกับเกษตรกร กรณีศึกษา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบุรณ์

Titleระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการวางแผนการส่งเสริมการเกษตรร่วมกับเกษตรกร กรณีศึกษา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบุรณ์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2559
Authorsมณีรัตน์ ตุ้ยสำราญ
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberG ม137ร 2560
Keywordsการวางแผนการเกษตร, การส่งเสริมการเกษตร--เพชรบูรณ์, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ, ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์, เกษตรกร, เขาค้อ
Abstract

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการวางแผนการส่งเสริมการเกษตรร่วมกับเกษตรกร กรณีศึกษา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ โดยนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้ เพื่อนำข้อมูลหรือผลลัพธ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการส่งเสริมการเกษตรร่วมกับเกษตรกร โดยทำการศึกษาในครัวเรือนเกษตรกร 1,316 ครัวเรือน ประกอบด้วยเกษตรกรคนไทย ชาวเขาชนเผ่าม้ง และชาวเขาชนเผ่าลีซอ ทำการเกษตรด้วยการปลูกพืชผัก พืชไร่ ไม้ผล (เสาวรส) ผลจากการนำเข้าข้อมูลที่วิเคราะห์โดยใช้เทคนิคทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปใช้วางแผนการผลิตกับเกษตรกร พบว่า ในกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่มีแผนในการปรับเปลี่ยนการผลิต เนื่องมาจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชที่มีอายุการเก็บเกี่ยวยาว เป็นพืชเศรษฐกิจที่รัฐให้การช่วยเหลือเรื่องราคาผลผลิต ส่วนในกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก (กะหล่ำปลี) เมื่อเห็นภาพรวมของพื้นที่และปริมาณผลผลิตในช่วงเวลาเดียวกันแล้ว เกษตรกรมีแผนในการปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหลื่อมออกไปจากเดิม และมีแผนปรับลดพื้นที่ปลูกปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชผักเมืองหนาวที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศของอำเภอเขาค้อที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี อีกทั้งยังเป็นที่ต้องการของตลาด และนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่มาเยือนอำเภอเขาค้อ

Title Alternate Decision support system for agricultural extension planning with farmer collaboration case study at Khaokho district, Phetchabun province