ระบบระบายความร้อนของเครื่องปลูกผลึกเชิงเดี่ยวของวัสดุแบบบริดจ์แมนโดยใช้วัสดุเทอร์โมอิเล็กตริก

Titleระบบระบายความร้อนของเครื่องปลูกผลึกเชิงเดี่ยวของวัสดุแบบบริดจ์แมนโดยใช้วัสดุเทอร์โมอิเล็กตริก
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsกิติพันธ์ บุญอินทร์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาฟิสิกส์
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTP ก674ร
Keywordsการทำความเย็นและเครื่องทำความเย็น, บริดจ์แมน, ระบบระบายความร้อน, เทอร์โมอิเล็กตริก, เทอร์โมอิเล็กทริกคูลลิง, เพลเทียร์
Abstract

ในงานวิจัยนี้นำเสนอผลการทดสอบระบบระบายความร้อยของเครื่องปลูกผลึกเชิงเดี่ยวของวัสดุแบบบริดจ์แมน ซึ่งเป็นระบบระบายความร้อนด้วยเทอร์โมอิเล็กตริก ระบบระบายความร้อนดังกล่าวประกอบด้วยเทอร์โมอิเล็กตริกจำนวน 2 โมดูล (รุ่น HB Corporation model TEC1-12706) ต่อกันแบบอนุกรมและขนานเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง ผลการทดสอบพบว่า อัตราการบริโภคไฟฟ้าจองการต่อแบบอนุกรมน้อยกว่าการต่อแบบขนาน และอัตราการลดลงของอุณหภูมิของการต่อแบบอนุกรมช้ากว่าแบบขนาน เมื่อทดสอบเปรียบเทียบกับระบบเดิมซึ่งเป็นระบบระบายความร้อนแบบอัดไอ พบว่า ความสามารถในการระบายความร้อนออกจากท่อปลูกผลึกขณะใช้งานภายใต้อุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียส ระบบระบายความร้อนด้วยเทอร์โมอิเล็กตริกสามารถระบายความร้อนได้ดี โดยมีค่าสูงกว่า 8.33 เปอร์เซ็นต์ มีค่าสมรรถนะการทำความเย็นสูงสุดเท่ากับ 1.49 และมีอัตราการบริโภคพลังงานที่ต่ำกว่าถึง 197.53 เปอร์เซ็นต์

Title Alternate Cooling system of bridgeman crystals growth furnace using thermoelectric materails
Fulltext: