ระบบสารสนเทศการจำหน่ายเครื่องปั้นดินเผา กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Titleระบบสารสนเทศการจำหน่ายเครื่องปั้นดินเผา กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2550
Authorsอดิเรก ศรีปทุมภรณ์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHD อ143ร
Keywordsระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--เครื่องปั้นดินเผา, ระบบสารสนเทศ, เครื่องปั้นดินเผา--อุบลราชธานี
Abstract

การค้นคว้าอิสระเรื่องระบบสารสนเทศการจำหน่ายเครื่องปั้นดินเผา กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการจำหน่ายเครื่องปั้นดินเผาให้อยู่ในลักษณะฐานข้อมูล โดยระบบออกแบบด้วยภาษา Java และ SQL ทำให้สะดวกต่อการค้นหาข้อมูลและแก้ไขข้อมูล สามารถจัดทำรายงานผลที่ถูกต้องและรวดเร็วกว่างานเดิม มีการวิเคราะห์และออกแบบระบบด้วย UML อย่างเป็นขั้นตอนและพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้งานโดยใช้โปรแกรม Open Source คือ Netbean, MySQL และ iReport จากการประเมินประสิทธิภาพเชิงคุณภาพของระบบแต่ละด้านพบว่าค่าเฉลี่ยจากการประเมินอยู่ในระดับ 8.33 แสดงว่าระบบสารสนเทศการจำหน่ายเครื่องปั้นดินเผา กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี สามารถนำไปใช้งานทดแทนระบบงานเดิมได้

Title Alternate An information system for pottery product selling management, the pottery group, Pathum sub district, Amphurmuang district, Ubon Rajathanee province