ระบบบริหารการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

Titleระบบบริหารการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2548
Authorsสมปอง เวฬุวนาธร
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQA ส261
Keywordsweb application, workflow, การจัดเก็บเอกสาร--โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Abstract

ระบบบริการการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ได้ถูกพัฒนาให้สามารถบริการการสืบค้น ติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินการของเอกสารได้อย่างละเอียดทุกขั้นตอน พัฒนาด้วยภาษา PHP และจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม MySQL ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นโปรแกรมประยุกต์ผ่านเครือข่าย (Web Application) ระบบนี้ทำให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานในองค์กร

Title Alternate Electronic document management system
Fulltext: