ระบบสนับสนุนการยิงเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 120 มม.

Titleระบบสนับสนุนการยิงเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 120 มม.
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsชูพงษ์ ชาจุหวัน
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberU ช671ร
Keywordsวัตถุระเบิด, วัตถุระเบิด--โปรแกรมคอมพิวเตอร์, เครื่องยิงลูกระเบิด--ฐานข้อมูล
Abstract

การศึกษาค้นคว้าอิสระมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการเสริมประสิทธิภาพการอำนวยการยิงเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 120 มม. โดยทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบงานเดิม ทำการวิเคราะห์ และออกแบบระบบฐานข้อมูล ศึกษาการใช้งานและพัฒนาโปรแกรม โดยใช้โปรแกรม MS Access Xp บนระบบปฏิบัติงาน Windows XP จากผลการศึกษาพบว่า สามารถพัฒนาระบบการอำนวยการยิงเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 120 มม. ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมใช้วิธีการ Simulation model และผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน โดยวิธีการ black box testing เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ใน 3 ด้าน คือ ด้านความเหมาะสมในหน้าที่การทำงานมีค่าเฉลี่ย 8.11 ด้านความถูกต้องในการทำงาน มีค่าเฉลี่ย 7.33 ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานมีค่าเฉลี่ย 8.33 สรุปภาพรวมแล้วพบว่า โปรแกรมมีประสิทธิภาพอยู่ในระบบดี โดยได้ค่าเฉลี่ยรวม 7.92 สามารถนำไปใช้ในการอำนวยการยิงได้เป็นอย่างดี

Title Alternate An information system for mortar 120 mm. firing support system
Fulltext: