ระบบสารสนเทศการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

Titleระบบสารสนเทศการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsวรภา นาเมือง
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberS ว234ร
Keywordsระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--เกษตรกร, เกษตรกร--ฐานข้อมูล, เกษตรกร--ระบบสารสนเทศทางการเกษตร--มุกดาหาร
Abstract

การค้นคว้าอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ออกแบบระบบสารสนเทศการนำเข้า จัดเก็บ รายงานและวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ และกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร 2)เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ สำหรับเจ้าหน้าที่ และหมอดินอาสา และ 3) เพื่อเป็นฐานข้อมูลและรายงานสนับสนุนการขับเคลื่อนวาระเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ มีวิธีการดำเนินงานโดยใช้ Use Case Diagram และ Activity Diagram ในการออกแบบและวิเคราะห์ระบบ ใช้โปรแกรม Appserv-win32-2.4.5 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ การประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศใช้วิธี Black Box Testing โดยผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบฯ พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.59 สรุปได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช้ในงานจริงได้เป็นอย่างดี

Title Alternate An information system for the establishment of organic and chemical substitute farmer groups in Mukdahan Province
Fulltext: