ระบบสนับสนุนการตัดสินใจผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับเลือกโครงการแบบคลุมเครือ

Titleระบบสนับสนุนการตัดสินใจผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับเลือกโครงการแบบคลุมเครือ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2550
Authorsปรีชา เกรียงกรกฎ
Degreeปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHD ป467ร
Keywordsการวิเคราะห์และประเมินโครงการ, จำนวนคลุมเครือเชิงตัวเลขแบบสามเหลี่ยม, มูลค่าเงินปัจจุบันสุทธิแบบคลุมเครือ, มูลค่าเงินเทียบเท่าที่มีจำนวนเท่ากันรายปีแบบคลุมเครือ, มูลค่าเงินในอนาคตแบบคลุมเครือ, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ, เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม--โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Abstract

ในความเป็นจริงบ่อยครั้งที่ปัญหาการตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร์จะเกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดและอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ทฤษฎีตรรกศาสตร์คลุมเครือจึงได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนจากความคลุมเครือเป็นเชิงจำนวน ในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกโครงการแบบคลุมเครือพบว่านิยมใช้มูลค่าเงินปัจจุบันสุทธิแบบคลุมเครือ (FNPV) สำหรับโครงการทั่วไปที่มีอายุเท่ากัน ในขณะที่มูลค่าเงินเทียบเท่าที่มีจำนวนเท่ากันรายปีแบบคลุมเครือ (FEUAW) มีการใช้ไม่มากและมีข้อจำกัดที่ต้องใช้กับโครงการที่มีลักษณะของกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นหรือลดลงด้วยอัตราคงที่เท่านั้น รวมอีกทั้งลักษณะการทบต้นของอัตราดอกเบี้ยที่พบในโครงการทั้งหมดจะเป็นแบบรายปีเพียงแบบเดียวเท่านั้น ไม่พบในลักษณะอื่น
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อพัฒนาวิธีปัจจัยดอกเบี้ยและระบบสนับสนุนการตัดสินใจผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับเลือกโครงการแบบคลุมเครือ โดยสูตรหามูลค่าเงินที่ถูกพัฒนาในวิธีปัจจัยดอกเบี้ย ได้แก่ สูตรหามูลค่าเงินปัจจุบันสุทธิแบบคลุมเครือ, สูตรหามูลค่าเงินเทียบเท่าที่มีจำนวนเท่ากันรายปีแบบคลุมเครือ, และสูตรหามูลค่าเงินในอนาคตแบบคลุมเครือ (FFV) ซึ่งสูตรเหล่านี้สามารถใช้ในการประเมินโครงการทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ที่กระแสเงินสดและอัตราดอกเบี้ยมีความไม่แน่นอนในลักษณะของจำนวนคลุมเครือเชิงตัวเลขแบบสามเหลี่ยม และสามารถนำไปใช้ได้กรณีอื่น เช่น กรณีอัตราดอกเบี้ยมีค่าคงที่หรือไม่คงที่ตลอดอายุโครงการ, กรณีที่มีการพิจารณาระยะเวลาการทบต้นของดอกเบี้ยในแบบต่าง ๆ เช่น ทุกปี, ทุกครึ่งปี, ทุกไตรมาส, ทุกเดือน, ทุกสัปดาห์, ทุกวัน, และแบบต่อเนื่องอีกด้วย

Title Alternate Web-based decision support system for selecting of fuzzy projects