ระบบบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของร้านสะดวกซื้อ

Titleระบบบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของร้านสะดวกซื้อ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2548
Authorsอารีรัตน์ ธานี
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQA อ663
Keywordsการจัดการธุรกิจ, การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์), ความสัมพันธ์กับลูกค้า, บริการลูกค้า, ร้านสะดวกซื้อ
Abstract

การศึกษาครั้งนี้ได้พัฒนา MySQL ระบบบริหารจัดการลูกค้าสัมพันของร้านสะดวกซื้อ โดยเขียนโปรแกรมด้วย PHP ติดต่อฐานข้อมูลของร้านสะดวกซื้อ และนำมาแสดงในลักษณะ Web-based เพื่อให้พนักงานเพิ่มข้อมูลการติดต่อกับลูกค้าและสามารถเรียกดูข้อมูล และบันทึกข้อมูลได้ทันที ผลการศึกษาระบบที่ได้ สามารถเรียกดูข้อมูลการติดต่อระหว่างร้านสะดวกซื้อกับลูกค้า ประวัติลูกค้า ข้อมูลรายละเอียดการติดต่อลูกค้า ข้อมูลข้อสรุปต่าง ๆ ของระบบ และข้อมูลสารสนเทศของระบบ

Title Alternate Customer relation management system in grocery store
Fulltext: