ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อจัดการข้อมูลผู้สูงอายุสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

Titleระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อจัดการข้อมูลผู้สูงอายุสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2556
Authorsเกรียงศักดิ์ ทินวงศ์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRA ก768ร 2556
Keywordsผู้สูงอายุ, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--ภูมิศาสตร์, ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์, โรงพยาบาล--การบริหาร--แผนที่
Abstract

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อจัดการฐานข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลผู้สูงอายุสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถนำระบบฯ ไปใช้ในการดูแล ติดตาม และตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศดำเนินการโดยทำการศึกษาการวิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศด้วย UML พัฒนาระบบด้วยโปรแกรมภาษา PHP, JAVA ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศและเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลม Google Maps API ใช้ในการแสดงผลในรูปเชิงแผนที่ และใช้ MySQL เป็นโปรแกรมสำหรับการพัฒนาฐานข้อมูล ผลการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบสารสนเทศโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งาน โดยใช้วิธี Black Box Testing พบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบโดยผู้ใช้งานระบบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 3.53 จากคะแนนเต็ม 5.00 ซึ่งแวดงว่า ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้อยู่ในระดับดี

Title Alternate A geographic information system for elderly person data management of sub-district health promoting hospital