ระบบสนับสนุนตารางการเรียนการสอน

Titleระบบสนับสนุนตารางการเรียนการสอน
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsชุมพร หลินหะตระกูล
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberZ ช626
Keywordsระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--การศึกษาและการสอน, เทคโนโลยีสารสนเทศ--การศึกษาและการสอน
Abstract

การศึกษาเพื่อนำระบบสนับสนุนตารางการเรียนการสอนมาใช้ในการจัดการตารางการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ และติดตามการเข้าเรียนเข้าสอนของนักเรียนและครูผู้สอน

Title Alternate The timetable support system
Fulltext: