ระบบทะเบียนเบิก-จ่ายวัสดุอุปกรณ์ผ่านระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Titleระบบทะเบียนเบิก-จ่ายวัสดุอุปกรณ์ผ่านระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2557
Authorsไชยงค์ ยาตรา
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHF ช852 2557
Keywordsคลังพัสดุ--การจัดการ, พัสด--การจัดการ, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระบบทะเบียนการเบิก-จ่ายวัสดุอุปกรณ์ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2) ออกแบบและพัฒนาระบบทะเบียนเบิก-จ่ายวัสดุ อุปกรณ์ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีผ่านระบบเครือข่าย และ 3) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบและความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบทะเบียนเบิก-จ่ายวัสดุอุปกรณ์ฯ ผ่านระบบเครือข่าย โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศได้ใช้โปรแกรมภาษา PHP ในการออกแบบเว็บเพจและติดต่อกับฐานข้อมูล และใช้ฐานข้อมูล MySQL ในการเก็บข้อมูล
ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น โดยผู้ใช้งานระบบ และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธี Black Box Testing ผลการประเมินความพึงพอใจโดย ผู้ใช้งานระบบ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.70 (เต็ม 10) สรุปได้ว่า ระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี และผลการประเมินความพึงพอใจ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.45 (เต็ม 10) สรุปได้ว่า ระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี

Title Alternate An online inventory system of Ubon Ratchathani Rajabhat university
Fulltext: