คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2229 results
Title [ Type(Desc)] Year
งานวิจัย/Research report
อภิชาติ ธรรมแสง.  2551.  การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่มีต่อการบริการข้อมูลสารสนเทศของโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี .
นัทที พัชราวนิช, นิตยา บุญทา, อารี วังมณีรัตน์.  2547.  การศึกษาความคิดเห็นและประสบการณ์การสั่งใช้ยาสมุนไพรของแพทย์แผนปัจจุบันในจังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Natee_Patcharawanich.pdf (4.28 MB)
วัชรพงษ์ แสงนิล, จารุวรรณ์ วงบุตดี, จารุวรรณ ศิริเทพทวี, ณัฎฐวุฒิ แก้วพิทูลย์.  2553.  การศึกษาความชุกและความรุนแรงของพยาธิใบไม้ตับและพยาธิปากขอจังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Watcharapong_Sangnil2552.pdf (25.7 MB)
มะลิวัลย์ สินน้อย.  2551.  การศึกษาความต้องการใช้บริการห้องสมุด สำนักวิทยบริการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. PDF icon Maliwan_Sinnoi2551.pdf (5.5 MB)
ณิชารัตน์ สวาสดิพันธ์.  2547.  การศึกษาความต้านทานต่อสารรมฟอสฟีนและการวิเคราะห์ความแตกต่างทางพันธุกรรมในมอดข้าวเปลือกในจังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Nicharat_Swasdipan.pdf (2.34 MB)
สุมนา อินทร์คำน้อย, อรทัย เลียงจินดาถาวร, มาลี ไชยเสนา.  2539.  การศึกษาความสนใจในการอ่านและการใช้ห้องสมุดของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. PDF icon Summana_Inkamnoi.pdf (16.71 MB)
อรทัย เลียงจินดาถาวร.  2540.  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชั้นปีที่ 3. PDF icon Orathai_Liengjindathaworn.pdf (5.07 MB)
ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน.  2550.  การศึกษาความหลากหลายของพืชสมุนไพรพื้นบ้านวงศ์กะเพราะ (Lamiaceae) ในอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จ.อุบลราชธานี.
สุรีพร เกตุงาม.  2553.  การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุลม้าวิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยโดยการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ. PDF icon Sureeporn_Kate-ngam.pdf (80.4 MB)
บรรชา บุดดาดี, พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล, แก้ว อุดมศิริชาคร.  2545.  การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบประปาชุมชนแบบยั่งยืน กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านศรีไค ต.ศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี. PDF icon Buncha_Buddadee_2545.pdf (13.99 MB)
จุฑามาส จิตต์เจริญ, อรัญญา พิมพ์มงคล, กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย, สหชัย แก่นอากาศ, ประจักษ์ จันทร์ตรี.  2547.  การศึกษาความเป็นไปได้และข้อจำกัดในการผลิตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่มีซิลิกาสูงจากซิลิกาที่ผลิตจากแกลบโดยวิธีทางเคมีที่อุณหภูมิต่ำ. PDF icon Juthamas_Jitjareon.pdf (7.91 MB)
สืบพงษ์ หงษ์ภักดี, นภาพร หงษ์ภักดี.  2550.  การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการด้านที่พักแบบชุมชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษาบ้านศรีไค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Suebpong_Hongpakdee.pdf (4.69 MB)
อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์, บุญมี ศิริ.  2546.  การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อการอุตสาหกรรมขนาดย่อม (SMEs) : กรณีข้าวแผ่น. PDF icon Ariyapon_Pongrat.pdf (1.94 MB)
ธีนทัต โกศัลวิตร, เคียงขวัญ อักษรวงศ์, วิชดา ลิวนานนท์ชัย.  2563.  การศึกษาความแม่นยำและพัฒนาแบบจำลอง Altman's EM-score model สำหรับพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / คณะผู้วิจัย , , . PDF icon Teentat_Kosulwit.pdf (1.79 MB)
จันทรพร ทองเอกแก้ว.  2546.  การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของเห็ดกระด้าง Lentinus polychrous Lev'. PDF icon Juntapon_Tongakkaew.pdf (3.76 MB)
วิภาวี เสาหิน, กาญจนา มหาพล, ถนอมศักดิ์ ชิราวุฒิ, จรรยา อินทรหนองไผ่.  2543.  การศึกษาคุณภาพของยาน้ำแผนโบราณสำหรับเด็กและสตรีที่ผลิตในจังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Wipawee_Saohin.pdf (4.52 MB)
อนิรุตต์ มัทธุจักร์, กุลเชษฐ์ เพียรทอง, ชัยเดช เกษมนิมิตพร.  2558.  การศึกษาคุณลักษณะการกระแทกของลำพุ่งความเร็วสูงภายในของเหลว. PDF icon Anirut_Muttujak.pdf (2.42 MB)
กุลเชษฐ์ เพียรทอง, ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์, ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์, วุฒิชัย สิทธิวงษ์, วิระพันธ์ สีหานาม.  2553.  การศึกษาคุณลักษณะพื้นฐานของลำพุ่งเชื้อเพลิงเหลวที่มีความเร็วมากกว่าเสียง และความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้กับหัวฉีดของเครื่องยนต์โดยทำการทดลอง. PDF icon Kullachet_Pea2553.pdf (2.88 MB)
ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์.  2552.  การศึกษาคุณสมบัติของสัญญาณสมองของเด็กทารกแรกเกิดขณะนอนหลับโดยใช้วิธีการประมวลผลสัญญาณแบบไม่เป็นเชิงเส้น. PDF icon Suparerk_Jun2550.pdf (2.86 MB)
สุขอังคณา ลี, หมิงฟุก ลี, สุริยา โชคสวัสดิ์.  2547.  การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของวัสดุผสมที่ใช้ทำลูกหินขัดเมล็ดข้าวขาวสำหรับโรงสีขนาดเล็ก. PDF icon Sukangkana_Lee_2547.pdf (7.9 MB)
นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข, ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์, สุภารัตน์ จันทร์เรือง, ฐิติเดช ลือตระกูล, พรทิพย์ ไววุฒิ, กุสุมา จิตแสง, ธนวดี ปรีเปรม, สมหวัง จรรยาขันติกุล, จารุวรรณ ธนวิรุฬห์.  2548.  การศึกษาคุณสมบัติทางทางเคมีและฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของ siderophores ที่แยกจากแบคทีเรียแกรมลบ. PDF icon Nongnit_Theerawattanasuk.pdf (3.02 MB)
วรศักดิ์ สุขบท.  2557.  การศึกษาคุณสมบัติทางโครงสร้างและแสงของควอนตัมดอทโดยใช้วิธีเคดอทพี. PDF icon Worasak_Sukkabot.pdf (553.25 KB)
พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ.  2546.  การศึกษาคุณสมบัติในระดับโมเลกุลของแบคเทอริโอซินที่สร้างโดย Lactobacillus lactis PS 21. PDF icon Pongsak_Rattanachaikulsopon.pdf (3.54 MB)
วีระ อวิคุณประเสริฐ, เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด, เฉลียว บุญมั่น.  2544.  การศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ของสารถูกละลายในปลาน้ำจืดเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. PDF icon Weera_Awikunprasert.pdf (4.72 MB)
กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย, ชาคริตฬ์ ไม้พันธุ์, สุชาติ ลิ่มกตัญญู.  2553.  การศึกษาจุดเหมาะสมของการซ่อมบำรุงคานคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวัสดุคอมโพสิต. PDF icon Kittisak_Kan2553.pdf (5.24 MB)

Pages