คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2278 results
Title [ Type(Desc)] Year
งานวิจัย/Research report
PDF icon Nongnit_Teerawatanasuk_2543.pdf (3.51 MB)
PDF icon Jutarat_Kurajaroen.pdf (39.13 MB)
PDF icon Watcharapong_Wattanakul.pdf (704.64 KB)
PDF icon Nujarin_Putha.pdf (5.46 MB)
PDF icon Natee_Patcharawanich.pdf (4.28 MB)
PDF icon Watcharapong_Sangnil2552.pdf (25.7 MB)
PDF icon Maliwan_Sinnoi2551.pdf (5.5 MB)
PDF icon Nicharat_Swasdipan.pdf (2.34 MB)
PDF icon Summana_Inkamnoi.pdf (16.71 MB)
PDF icon Orathai_Liengjindathaworn.pdf (5.07 MB)
PDF icon Panupong_Pon.pdf (5.73 MB)
PDF icon Sureeporn_Kate-ngam.pdf (80.4 MB)
PDF icon Buncha_Buddadee_2545.pdf (13.99 MB)
จุฑามาส จิตต์เจริญ, อรัญญา พิมพ์มงคล, กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย, สหชัย แก่นอากาศ, & ประจักษ์ จันทร์ตรี. (2547). การศึกษาความเป็นไปได้และข้อจำกัดในการผลิตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่มีซิลิกาสูงจากซิลิกาที่ผลิตจากแกลบโดยวิธีทางเคมีที่อุณหภูมิต่ำ. อุบลราชธานี: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Juthamas_Jitjareon.pdf (7.91 MB)
PDF icon Suebpong_Hongpakdee.pdf (4.69 MB)
PDF icon Ariyapon_Pongrat.pdf (1.94 MB)
PDF icon Teentat_Kosulwit.pdf (1.79 MB)
จันทรพร ทองเอกแก้ว. (2546). การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของเห็ดกระด้าง Lentinus polychrous Lev'. อุบลราชธานี: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Juntapon_Tongakkaew.pdf (3.76 MB)
PDF icon Wipawee_Saohin.pdf (4.52 MB)
PDF icon Anirut_Muttujak.pdf (2.42 MB)
กุลเชษฐ์ เพียรทอง, ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์, ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์, วุฒิชัย สิทธิวงษ์, & วิระพันธ์ สีหานาม. (2553). การศึกษาคุณลักษณะพื้นฐานของลำพุ่งเชื้อเพลิงเหลวที่มีความเร็วมากกว่าเสียง และความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้กับหัวฉีดของเครื่องยนต์โดยทำการทดลอง. อุบลราชธานี: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Kullachet_Pea2553.pdf (2.88 MB)
PDF icon Suparerk_Jun2550.pdf (2.86 MB)
PDF icon Sukangkana_Lee_2547.pdf (7.9 MB)
นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข, ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์, สุภารัตน์ จันทร์เรือง, ฐิติเดช ลือตระกูล, พรทิพย์ ไววุฒิ, กุสุมา จิตแสง, ธนวดี ปรีเปรม, สมหวัง จรรยาขันติกุล, & จารุวรรณ ธนวิรุฬห์. (2548). การศึกษาคุณสมบัติทางทางเคมีและฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของ siderophores ที่แยกจากแบคทีเรียแกรมลบ. อุบลราชธานี: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Nongnit_Theerawattanasuk.pdf (3.02 MB)

Pages