การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของเห็ดกระด้าง Lentinus polychrous Lev'

Titleการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของเห็ดกระด้าง Lentinus polychrous Lev'
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2546
Authorsจันทรพร ทองเอกแก้ว
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberSB353 จ249
Keywordsเห็ด--แง่โภชนาการ, เห็ดกระด้าง
Abstract

จากการศึกษาพบว่าเห็ดกระด้างสดมีความชื้นเป็นองค์ประกอบประมาณ 81.36-88.96% มีโปรตีนประมาณ 2.19-2.83 กรัมต่อ 100 กรัมของเห็ดสดที่ใช้ มีไขมันประมาณ 0.029-0.044 กรัมต่อ 100 กรัม ของเห็ดสดที่ใช้ มีคาร์โบไฮเดรตประมาณ 10.42-12.82 กรัม ต่อ 100 กรัม ของเห็ดสดที่ใช้ มีเส้นใยประมาณ 5.23-5.99 กรัมต่อ 100 กรัมของเห็ดสดที่ใช่ มีปริมาณเถ้าประมาณ 1.30-1.43 กรัม ต่อ 100 กรัมของเห็ดสดที่ใช้ มีปริมาณแคลเซียมประมาณ 4.752-5.587 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมของเห็ดสดที่ใช้

Title Alternate Nutritive value of Hed Kradang (Lentinus polychrous Lev')