การศึกษาความต้องการใช้บริการห้องสมุด สำนักวิทยบริการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Titleการศึกษาความต้องการใช้บริการห้องสมุด สำนักวิทยบริการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2551
Authorsมะลิวัลย์ สินน้อย
Institutionสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberZ711 ม272
Keywordsการศึกษาการใช้ห้องสมุด, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี--สำนักวิทยบริการ--บริการสารสนเทศ, ห้องสมุดกับผู้อ่าน, ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา, ห้องสมุดและบริการของห้องสมุด
Abstract

ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ใช้บริการห้องสมุด สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นคว้าหนังสือ หรือตำราทางวิชาการ ความถี่ในการใช้บริการห้องสมุดของนักศึกษา มาใช้บริการห้องสมุดสัปดาห์ลพ 2-3 ครั้ง มาใช้บริการห้องสมุดช่วงเวลา 12.00-18.00 มีความต้องการให้ห้องสมุดเปิดบริการ 24 ชั่วโมง จำนวน 3-4 สัปดาห์ก่อนสอบ มีวิธีการค้นหาหนังสือด้วยวิธีค้นหาจากชั้นหนังสือ ใช้ทรัพยากรห้องสมุดประเภทหนังสือประกอบการเรียน ความต้องการด้านทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุดพบว่า มีความต้องการในระดับมากทุกเรื่องได้แก่ เพิ่มจำนวนหนังสือภาษาไทย เพิ่มจำนวนสื่อมัลติมีเดีย เพิ่มจำนวนฐานข้อมูล E-book เพิ่มจำนวนฐานข้อมูล E-journal เพิ่มจำนวนวารสารภาษาไทย เพิ่มจำนวนหนังสือภาษาต่างประเทศ และเพิ่มจำนวนวารสารภาษาต่างประเทศ ส่วนความต้องการด้านบริการ พบว่ามีความต้องการมากที่สุดในเรื่องมีบริการระบบอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ ขยายเวลาการเปิด-ปิด ห้องสมุด และมีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ

Title Alternate The study of the members' needs library services for students Instructional Resources Center Ubon Ratchathani University