การศึกษาการไหลของอากาศภายในเครื่องอบแห้งแบบลมร้อน

Titleการศึกษาการไหลของอากาศภายในเครื่องอบแห้งแบบลมร้อน
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2548
Authorsจุฑารัตน์ คุรุเจริญ, อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์, ธนรัฐ ศรีวีระกุล
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTP363 จ631
Keywordsการไหลของอากาศ, เครื่องอบแห้ง--การออกแบบ
Abstract

งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาลักษณะการไหลของอากาศภายในเครื่องอบแห้งลมร้อน โดยการศึกษานี้ได้ทำการทดลอง และการศึกษาโดยวิธีใช้โปรแกรมจำลองการไหลของของไหลเชิงตัวเลข (CFD) เพื่อทำการวัดกระจายอุณหภูมิ ความดัน และความเร็วของอากาศ
เงื่อนไขขอบเขตที่ใช้กำหนดสภาวะในการศึกษาโดยวิธีการวิเคราะห์กานไหลของอากาศเชิงตัวเลขจะกำหนดให้มีสภาวะกานไหลแบบปั่นป่วน (Turbulent) ค่าเรโนนัมเบอร์ (Re) สูงสุดที่ใช้ในการคำนวณเท่ากับ 30,281 อุณหภูมิของอากาศขาเข้าเครื่องอบแห้งเท่ากับ 330 K โดยมีความเร็วเท่ากับ 1.7 m/s ความหนาแน่นของอากาศ () เท่ากับ 1.1774 kg/m3
จากการทำการศึกษาพบว่าเมื่อความเร็วของอากาศ พบว่า เมื่อความเร็วสูงขึ้นจะทำให้ได้กระแสลมที่ไหลผ่านห้องอบมีอุณหภูมิภายในเครื่องอบแห้งจะค่อนข้างสม่ำเสมอ และเกิดการหมุนวนของอากาศภายในห้องอบแห้ง ซึ่งจากการเปรียบเทียบผลระหว่างการทดลองและการจำลองการไหลพบว่าผลที่ได้มีค่าใกล้เคียงกัน

Title Alternate Investigation of airflow in hot-air dryer