การศึกษาคุณสมบัติทางทางเคมีและฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของ siderophores ที่แยกจากแบคทีเรียแกรมลบ

Titleการศึกษาคุณสมบัติทางทางเคมีและฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของ siderophores ที่แยกจากแบคทีเรียแกรมลบ
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2548
Authorsนงนิตย์ ธีระวัฒนสุข, ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์, สุภารัตน์ จันทร์เรือง, ฐิติเดช ลือตระกูล, พรทิพย์ ไววุฒิ, กุสุมา จิตแสง, ธนวดี ปรีเปรม, สมหวัง จรรยาขันติกุล, จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
Institutionคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
ISBN Number9745230456
Call NumberQR92.S53 ร451
Keywordsปฏิกิริยาออกซิเดชั่น, แบคทีเรีย, ไซเดอโรฟอร์
Abstract

จากการศึกษา pathogenic gram-negative rod bacteria ใน enterobacteriaceae 3 ชนิด ซึ่งได้จากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี ได้แก่ E.coli 14 ตัวอย่าง Salmonella spp. 4 ตัวอย่าง และ K. pneumoniae 25 ตัวอย่าง เพื่อค้นหาตัวอย่างที่สามารถผลิต siderophores ปริมาณสูง พบว่า ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงเชื้อเพื่อผลิต siderophores ใน E.coli คือ 18 ชั่วโมง Salmonella spp. คือ 16 ชั่วโมง และ K.pneumoniae คือ 12 ชั่วโมง เชื้อที่สามารถสร้าง total siderophores ได้ปริมาณสูงสุดในแต่ละกลุ่มคือ E.coli strain 896 Salmonella spp. strain 464 และ K.pneumoniae strain 957

Title Alternate A study on chemical property and antioxidative effect of bacterial siderophores