การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่มีต่อการบริการข้อมูลสารสนเทศของโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี

Titleการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่มีต่อการบริการข้อมูลสารสนเทศของโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2551
Authorsอภิชาติ ธรรมแสง
Institutionสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLG395 อ252
Keywordsบุคลากร--ข้อมูล, บุคลากร--ฐานข้อมูล, บุคลากร--ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ, บุคลากรทางการศึกษา--ข้อมูล, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Abstract

ข้อมูลสารสนเทศมีความจำเป็นและมีบทบาทสำคัญต่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลสารสนเทศด้านบริการงานบุคคล บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต้องได้รับบริการข้อมูลสารสนเทศด้านบริหารงานบุคคลที่รวดเร็ว ความถูกต้อง และสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ทำการวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่มีต่อการบริการข้อมูลสารสนเทศของโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อศึกษาความต้องการการบริการข้อมูลสารสนเทศด้านบริหารงานบุคคลของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรสังกัดคณะ สำนักและหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และได้ทำการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน โดยสุ่มร้อยละ 20 จากคณะและสำนักต่าง ๆ ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 280 คน
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไป ใช้ความถี่และค่าร้อยละ ส่วนข้อมูลที่เป็นความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่มีต่อการบริการข้อมูลสารสนเทศของโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ใช้วิธีหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามกลุ่มสายงานของบุคลากร คือ บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน โดยใช้ค่าสถิติ t-test
ผลการวิจัยที่ได้รับ
จากการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่มีต่อการบริการข้อมูลข่าวสารสนเทศของโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นด้านสภาพปัจจุบัน อันดับแรกคือ เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูล อันดับสุดท้าย คือ การมีส่วนร่วมในการจัดกฎระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และด้านความคาดหวังในการบริการข้อมูลสารสนเทศ อันดับแรก คือ ความถูกต้องของข้อมูล อันดับสุดท้ายคือ ท่านมีส่วนร่วมในการจัดกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่มีต่อการบริการข้อมูลสารสนเทศของโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ระหว่างบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน พบว่า บุคลากรทั้งสองกลุ่มมีความคิดเห็นต่อการบริการข้อมูลสารสนเทศไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05