การศึกษาการแสดงออกและการกระจายตัวของ Integrin Glycoproteins ในมะเร็งท่อน้ำดี

Titleการศึกษาการแสดงออกและการกระจายตัวของ Integrin Glycoproteins ในมะเร็งท่อน้ำดี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2548
Authorsนงนิตย์ ธีระวัฒนสุข, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, วิจิตร เกิดผล
Institutionคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
ISBN Number9746091166
Call NumberRC280.B48 น132
Keywordsการรักษาโรค, การแสดงออกของ integrins, ท่อน้ำดี--มะเร็ง
Abstract

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาแบบแผนการแสดงออกของ integrins 6 ชนิด ในมะเร็งท่อน้ำดีและเนื้อเยื่อตับปกติและศึกษาความเป็นไปได้ในการนำมาใช้เป็นตัวติดตามเพื่อวินิจฉัยโรค การศึกษาทำโดยแยก total RNA จากเนื้อเยื่อมะเร็งท่อน้ำดีและเนื้อเยื่อตับปกติที่ได้จากผู้ป่วย จากนั้นนำ total RNA มาทำปฏิกิริยา RT-PCR จากการศึกษาพบว่ามะเร็งท่อน้ำดีและเนื้อเยื่อตับมีการแสดงออกของ integrins บางชนิดแตกต่างกัน ซึ่งความแตกต่างนี้อาจมีประโยชน์ในการเป็นเครื่องมือช่วยวิินิจฉัยโรคได้

Title Alternate Determination of the expression and distribution of intergrin glycoproteins in Cholangiocarcinoma