การศึกษาความชุกและความรุนแรงของพยาธิใบไม้ตับและพยาธิปากขอจังหวัดอุบลราชธานี

Titleการศึกษาความชุกและความรุนแรงของพยาธิใบไม้ตับและพยาธิปากขอจังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2553
Authorsวัชรพงษ์ แสงนิล, จารุวรรณ์ วงบุตดี, จารุวรรณ ศิริเทพทวี, ณัฎฐวุฒิ แก้วพิทูลย์
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRC119.7 ว378
Keywordsความชุกและความรุนแรง, พยาธิปากขอ--การป้องกันและควบคุม, พยาธิใบไม้ในตับ--การป้องกันและควบคุม
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.สำรวจความชุกและความรุนแรงของโรคหนอนพยาธิใบไม้ตับและโรคหนอนพยาธิปากขอ และ 2.สำรวจรับรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมบริโภคนิสัยและการป้องกันต่อการติดเชื้อโรคหนอนพยาธิใบไม้ตับและโรคหนอนพยาธิปากขอของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี
ผลการศึกษา พบผู้ติดเชื้อโรคใบไม้ตับ ร้อยละ 2.03 โรคพยาธิปากขอ ร้อยละ 0.98 ความแตกต่างระหว่างผู้ที่ติดเชื้อโรคหนอนพยาธิพื้นที่ใกล้แหล่งน้ำและไกลแหล่งน้ำพบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน โอกาสตรวจพบพยาธิใบไม้ตับและพยาธิปากขอไม่แตกต่างกัน สำหรับการรับรู้เกี่ยวกับโรคหนอนพยาธิใบไม้ตับและโรคหนอนพยาธิปากขออยู่ในระดับสูง การวัดระดับทัศนคติต่อโรคหนอนพยาธิใบไม้ตับและโรคหนอนพยาธิปากขอพบว่าร้อยละ 99.6 อยู่ในระดับสูง เช่นเดียวกันกับพฤติกรรมการบริโภคนิสัยและพฤติกรรมการป้องกัน สำหรับความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำต่อพฤติกรรมการบริโภคนิสัย พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยด้านการรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันไม่แตกต่างกัน
ดังนั้นผลจากการตรวจโรคติดเชื้อจากหนอนพยาธินั้นมีอัตราการติดเชื้อน้อย และการรับรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมบริโภคนิสัยและการป้องกันของประชาชนอยู่ในระดับสูง เนื่องจากประชาชนมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุข หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและควบคุมโรค พร้อมทั้งได้ความรู้และการสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องและถูกวิธี

Title Alternate Prevalence and intensity of opisthorchis viverrini and hookworm in Ubonratchathani Province