การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบประปาชุมชนแบบยั่งยืน กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านศรีไค ต.ศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

Titleการศึกษาความเป็นไปได้ของระบบประปาชุมชนแบบยั่งยืน กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านศรีไค ต.ศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2545
Authorsบรรชา บุดดาดี, พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล, แก้ว อุดมศิริชาคร
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTD927 บ154
Keywordsบ้านศรีไค, ประปาชนบท
Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ของระบบประปาชุมชนแบบยั่งยืน เพื่อให้ได้รูปแบบของระบบประปาที่มีความเหมาะสมและเป็นไปตามความต้องการของแต่ละชุมชน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศษสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะเงินงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการเพื่อให้ได้โครงการที่ยั่งยืน สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง ไม่เกิดปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและการบริหารงาน ทั้งนี้เพื่อให้ประชากรในชุมชนสามารถใช้งานระบบประปาดังกล่าวได้ตรงตามที่ผู้ออกแบบได้ทำการออกแบบไว้ รวมถึงมีอายุการใช้งานยาวนานเพัยงพอตามที่ออกแบบ โดยมีจุดหมายหลักอยู่ที่ราคาน้ำของระบบที่ได้ออกแบบมาจะต้องอยู่ในช่วงที่ชาวบ้านในชุมชนยอมรับและสามารถจ่ายได้ และระบบประปาต้องสามารถให้บริการที่มีคุณภาพตรงตามที่ชุมชนปรารถนาและเข้าถึงได้ รวมถึงต้องเป็นธรรมต่อประชากรทุกกลุ่ม