การศึกษาความเป็นไปได้และข้อจำกัดในการผลิตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่มีซิลิกาสูงจากซิลิกาที่ผลิตจากแกลบโดยวิธีทางเคมีที่อุณหภูมิต่ำ

Titleการศึกษาความเป็นไปได้และข้อจำกัดในการผลิตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่มีซิลิกาสูงจากซิลิกาที่ผลิตจากแกลบโดยวิธีทางเคมีที่อุณหภูมิต่ำ
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2547
Authorsจุฑามาส จิตต์เจริญ, อรัญญา พิมพ์มงคล, กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย, สหชัย แก่นอากาศ, ประจักษ์ จันทร์ตรี
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTA437 จ628
Keywordsปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์, ปูนซีเมนต์--การทดสอบ
Abstract

งานวิจัยที่ศึกษษอิทธิพลของชนิดของกรดเดี่ยวและกรดผสมที่มีผลต่อการผลิตซิลิกาอสัณฐานจากแกลบข้าวชนิดต่าง ๆ ศึกษาอิทธิพลความเข้มข้นของกรดต่าง ๆ และเวลาในการ reflux นอกจากนี้ยังศึกษาอิทธิพลอุณหภูมิและเวลา Soaking time ในการเผาเพื่อผลิตซิลิหาอสัณฐานที่อุณหภูมิต่ำ และศึกษาความเป็นไปได้และข้อจำกัดในการใช้ซิลิกาอสัณฐานที่เตรียมได้จากแกลบข้าวในการผลิตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่มีซิลิกาสูง

Title Alternate The potential and limits of produced silica from rice husks by chemical pre-treatment and low temperature