การศึกษาความคิดเห็นและประสบการณ์การสั่งใช้ยาสมุนไพรของแพทย์แผนปัจจุบันในจังหวัดอุบลราชธานี

Titleการศึกษาความคิดเห็นและประสบการณ์การสั่งใช้ยาสมุนไพรของแพทย์แผนปัจจุบันในจังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2547
Authorsนัทที พัชราวนิช, นิตยา บุญทา, อารี วังมณีรัตน์
Institutionคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRM666.H33 น399
Keywordsยาสมุนไพร--การใช้รักษา, แพทย์
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นและประสบการณ์การสั่งใช้ยาสมุนไพรของแพทย์แผนปัจจุบันในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า แพทย์ส่วนใหญ่เห็นว่าการสั่งใช้ยาสมุนไพรเป็นประโยขน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของชาติมากที่สุด และเห็นด้วยมากกับนโยบายของรัฐบาล ในการสนับสนุนให้มีการศึกษาค้นคว้าด้านสมุนไพร การวางระบบการพัฒนาการผลิตและควบคุมคุณภาพ การจัดหลักสูตรเกี่ยวกับยาสมุนไพรไว้ในโรงเรียนแพทย์ ขฯะที่การยอมรับต่อยาสมุนไพรในด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย และด้านคุณภาพอยู่ในระดับต่ำ

Title Alternate The study of opinions and experience of physician on prescribing herbal medicine in Ubon Ratchathani Province