การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีต่อการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Titleการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีต่อการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2541
Authorsนุจรินทร์ ภูธา, ศิราณี จุโฑปะมา, ลัคนา จันทร์ลอย
Institutionสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
ISBN Number9746090429
Call NumberZ680.6 น722
Keywordsนักศึกษา--ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด, บรรณารักษศาสตร์--วิจัย, ปฐมนิเทศ--ห้องสมุด, ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี--ห้องสมุด--วิธีใช้, ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
Abstract

ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของนักศึกษาส่วนใหญ่ที่มีต่อการปฐมนิเทศในด้านต่าง ๆ ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ เนื้อหา กำหนดการปฐมนิเทศ บุคลากร วิธีการปฐมนิเทศ สื่อที่ใช้ประกอบ ช่วงเวลา และขนาดของกลุ่ม อยู่ในระดับปานกลาง แสดงว่า ความคิดเห็นของนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้

Title Alternate A study of the opinions of first year student towards Ubon Ratchathani University Library orientation
Fulltext: