การศึกษาคุณภาพของยาน้ำแผนโบราณสำหรับเด็กและสตรีที่ผลิตในจังหวัดอุบลราชธานี

Titleการศึกษาคุณภาพของยาน้ำแผนโบราณสำหรับเด็กและสตรีที่ผลิตในจังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2543
Authorsวิภาวี เสาหิน, กาญจนา มหาพล, ถนอมศักดิ์ ชิราวุฒิ, จรรยา อินทรหนองไผ่
Institutionคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
ISBN Number9749541448
Call NumberRS179 ร451
Keywordsคุณภาพของยา, ยาสำหรับสตรี, ยาเด็ก, ยาแผนโบราณ
Abstract

การวิจัยเพื่อศึกษาคุณภาพของยาน้ำแผนโบราณสำหรับเด็กและสตรีที่ผลิตในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ทำโดยเก็บตัวอย่างวัตถุดิบ 23 รายการ และยาน้ำ 6 ตำรับ จากผู้ผลิต 3 แหล่ง เพื่อนำมาศึกษา 1.วัตถุดิบ โดยหาปริมาณความชื้น 2.ยาน้ำ โดยการหาการปลอมปนของสารสเตียรอยด์สองชนิด คือ เพรดนิโซโลน และเด็กซ่าเมทราโซน ปริมาณเอทานอล การปลอมปนของคลอโรฟอร์ม และการปนเปื้อนทางจุลินทรีย์ การศึกษาตอนที่ 1 ทำทุกรายการทั้งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ยาน้ำ พบว่า ร้อยละ 95.65 ของวัตถุดิบมีปริมาณความชื้นไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตรวจไม่พบการปลอมปนของสารสเตียรอยด์ทั้งสองชนิดทุกตัวอย่าง ตรวจพบเอทานอล 2 ตัวอย่างแต่อยู่ภายในช่วงที่กำหนดให้ใช้ได้ คือไม่เกินร้อยละ 10 ตรวจพบคลอโรฟอร์มในทั้ง 6 ตัวอย่าง และไม่มีตัวอย่างใดผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางจุลินทรีย์

Title Alternate Studies on the quality of traditional liquid preparations for children and women produced in Ubon Ratchathani
Fulltext: