การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในการผลิตสุกรป่า

Titleการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในการผลิตสุกรป่า
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2536
Authorsวัชรพงษ์ วัฒนกูล, อินทร์ ศาลางาม, นรินทร บุญพราหมณ์, วรพงษ์ สุริยจันทราทอง
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberSF395 ร451ก
Keywordsการเลี้ยงหมูป่า, หมูป่า--วิจัย
Abstract

การศึกษาข้อมูลในด้านการให้ผลผลิตของสุกรพันธุ์ป่าพันธุ์หน้าสั้น หน้ายาวและพันธุ์ลูกผสม
ระหว่างสุกรสัตว์ป่าพันธุ์หน้าสั้นและพันธุ์หน้ายาว ที่เลี้ยงแบบขังเช่นเดียวกับสุกรพันธุ์โดย
ทำการทดลองที่ฟาร์มสุกร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบว่าสุกรเป็นสัตว์ครั้งแรก
เมื่ออายุประมาณ 237-250 วันมีน้ำหนักตัวระหว่าง 35.8-58.2 กก. มีวงรอบเป็นสัตว์ 21?3 วัน
ระยะเวลาตั้งท้องระหว่าง 114-120 วัน แม่สุกรป่า ก่อนการตั้งท้องการเจริญเติบโตเฉลี่ย 0.19 กก.ต่อวัน
มีอัตราการกินได้เฉลี่ย 0.95 กก.วัน และมีอัตราการแลกเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัว 4.81
ทั้งนี้สุกรป่าพันธุ์หน้าสั้นมีแนวโน้มของอัตราการเจริญเติบโตดีกว่าสุกรพันธุ์หน้ายาวโดยมีค่าเป็น
0.20 และ 0.18 กก.ต่อวันตามลำดับ

Title Alternate A preliminary study on wild pig (Sus scrofa) production