การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชั้นปีที่ 3

Titleการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชั้นปีที่ 3
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2540
Authorsอรทัย เลียงจินดาถาวร
Institutionสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberZ670 อ321
Keywordsนักศึกษา--มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี--พฤติกรรมการเรียน, ห้องสมุด--วิธิใช้
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชั้นปีที่ 3 2.ศึกษาถึงบทบาทของห้องสมุดต่อการส่งเสริมและสนับสนุนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการใช้ห้องสมุดเพื่อศึกษาค้นคว้าประกอบการเรียนตามหลักสูตร และใช้ห้องสมุดเพื่ออ่านหนังสือประกอบการเรียน และนักศึกษาส่วนใหญ่ค้นหาหนังสือที่ต้องการโดยการเดินหาจากชั้นโดยตรง และเลือกสิ่งพิมพ์ทางวิชาการมาอ่านด้วยดุลยพินิจของนักศึกษาเอง ความพึงพอใจในการใช้ห้องสมุดอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ที่ตั้งของห้องสมุด การเดินทางมาห้องสมุด จำนวนที่นั่งอ่าน สำหรับบริการที่นักศึกษามีความพึงพอใจระดับมาก ได้แก่ มนุษยสัมพันธ์ของบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและบริการที่นักศึกษามีความพึงพอใจระดับน้อย ได้แก่ จำนวนสิ่งพิมพ์และโสตทัศนวัสดุที่มีอยู่ และจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพบว่า มีความสัมพันธ์กันที่ระดับความมีนัยสำคัญ .01