การศึกษาความสนใจในการอ่านและการใช้ห้องสมุดของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Titleการศึกษาความสนใจในการอ่านและการใช้ห้องสมุดของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2539
Authorsสุมนา อินทร์คำน้อย, อรทัย เลียงจินดาถาวร, มาลี ไชยเสนา
Institutionสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberZ1003.5.T5 ส841ร
Keywordsการอ่าน, ความสนใจในการอ่าน, ห้องสมุดกับผู้อ่าน
Abstract

ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างโดยการพักผ่อน กิจกรรมในช่วงพักผ่อน คือ นอนเล่นหรือดูโทรทัศน์ นักศึกษาอ่านหนังสือทุกวัน แต่ละครั้งใช้เวลาอ่านมากกว่า 2 ชั่วโมง จุดประสงค์ในการอ่านเพื่อประกอบการศึกษาตามหลักสูตร การเลือกอ่านจะเลือกตามดุลพินิจของตนเอง มีจุดประสงค์ในการอ่านวารสารและหนังสือพิมพ์ เพื่อให้มีความรู้เพิ่มเติมกว้างขวางขึ้น โดยจะอ่านบางเรื่องที่น่าสนใจ ปัญหาที่พบในการอ่านคือ การอ่านภาษาต่างประเทศ ปัญหาการแบ่งเวลาไม่เป็น ปัญหาอาจารย์ผู้กำหนดเรื่องให้อ่านแต่ไม่มีสิ่งพิมพ์ในห้องสมุด และสิ่งพิมพ์ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ ความสนใจในการอ่านของนักศึกษาที่อยู่ต่างคณะกันจะมีพฤติกรรมในการอ่านแตกต่างกันด้วย

Title Alternate Reading interests and the utilization of library resources of Ubon Ratchathani University