การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการด้านที่พักแบบชุมชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษาบ้านศรีไค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Titleการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการด้านที่พักแบบชุมชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษาบ้านศรีไค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2550
Authorsสืบพงษ์ หงษ์ภักดี, นภาพร หงษ์ภักดี
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLG395.U26 ส736ก
Keywordsนักศึกษา--ที่อยู่อาศัย, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี--นักศึกษา--ที่อยู่อาศัย, โฮมสเตย์
Abstract

ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาตัดสินใจเลือกเช่าที่พักอยู่กับครอบครัวชาวบ้านศรีไคในระดับมาก ในด้านการจัดการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 รองลงมาคือ ด้านที่พัก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 และด้านความปลอดภัย 3.70 ซึ่งเมื่อสำรวจบ้านของชาวบ้านที่สนใจเข้าร่วมโครงการปรากฏว่า ศักยภาพและความพร้อมของกลุ่มชาวบ้าน มีระดับความเหมาะสมตามมาตรฐานดัชนีชี้วัดของที่พักแบบมีส่วนร่วมของครอบครัวชาวบ้านศรีไค ในด้านความปลอดภัยและด้านที่พัก อยู่ในระดับมาก ด้านการจัดการอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่่างทั้งสองให้ความสำคัญกันคนละด้าน หากแต่ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ในโครงการจัดการด้านที่พักแบบชุมชนมีส่วนร่วม

Title Alternate Feasibility study for home stay management with community participation, case study : Srikhai village, Srikhai sub district, Warinchamrap district, Ubon Ratchathani