การศึกษาความต้านทานต่อสารรมฟอสฟีนและการวิเคราะห์ความแตกต่างทางพันธุกรรมในมอดข้าวเปลือกในจังหวัดอุบลราชธานี

Titleการศึกษาความต้านทานต่อสารรมฟอสฟีนและการวิเคราะห์ความแตกต่างทางพันธุกรรมในมอดข้าวเปลือกในจังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2547
Authorsณิชารัตน์ สวาสดิพันธ์
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberSB931 ณ432
Keywordsความแตกต่างทางพันธุกรรม, มอดข้าวเปลือก, สารรมฟอสฟีน, แมลงศัตรูพืช
Abstract

จากการศึกษาความต้านทานต่อสารรมฟอสฟีนของมอดข้าวเปลือก (Rhyzopartha dominica) พบว่า มอดข้าวเปลือกที่เก็บจาก จ.อุบลราชธานี เป็นสายพันธุ์ที่ไม่ต้านทานต่อสารรมฟอสฟีนที่ระดับความเข้มข้น 0.04 mg/l การศึกษาเบื้องต้นเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ พบว่า สภาวะที่เหมาะสม คือ Preheat ที่ 94 องศาเซลเซียส 1 นาที Denature ที่ 92 องศา 1 นาที annealling ที่ 35 องศส 1 นาที และ extension ที่ 72 องศง 2 นาที และเมื่อเพิ่ม MgCl2 จาก 4 mM เป็น 5 mM จะทำให้เห็นแถบของ DNA ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

Title Alternate Studies of phosphine resistance and polymorphic DNA marker analysis of Rhyzopertha dominica in Ubon Ratchathani