การศึกษาความหลากหลายของพืชสมุนไพรพื้นบ้านวงศ์กะเพราะ (Lamiaceae) ในอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จ.อุบลราชธานี

Titleการศึกษาความหลากหลายของพืชสมุนไพรพื้นบ้านวงศ์กะเพราะ (Lamiaceae) ในอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จ.อุบลราชธานี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2550
Authorsภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน
Institutionคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQK495.L25 ภ447
Keywordsกะเพรา, พืช--อุบลราชธานี, พืชตระกูลกะเพรา--วิจัย, พืชสมุนไพร--อุบลราชธานี--วิจัย, ภูจองนายอย, สมุนไพรพื้นบ้าน
Abstract

การสำรวจพืชสมุนไพรพ้นบ้านวงศ์กะเพราในอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 โดยศึกษาพืชในภาคสนามและตัวอย่างพรรณไม้แห้งจากพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ (BK) กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหอพรรณไม้ (BKF) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บรรยายพืชตามหลักอนุกรมวิธาน ถ่ายภาพ วาดภาพลายเส้น สร้างรูปวิธานระดับสกุลและชนิด และทบทวนวรรณกรรมด้านพฤกษศาสตร์พื้นบ้านที่เกี่ยวข้อง จากการศึกษาพบพืชวงศ์กะเพรา 6 สกุล 9 ชนิด 1 พันธุ์ ได้แก่ Anisochilus harmandii Doan ex S.Suddee & A.J.Oaton, C.paniculatum L., C.schmidtii C.B.Clarke, C.serratum (l.) Moon, Clerodendrum sp., Orthosiphon aristatus (Blume) Miq., Platostoma annamense (G.Taylor) A.J.Paton, P.cambodgense (Doan) A.J.Paton var. cambodgense, Pogostemon globulosus Doan ex S.Suddee & A.J.Paton และ Scutellaria discolor Wall. Ex Benth.

Title Alternate A medicinal plant diversity study of the Mint family (Lamiaceae) in Phu Jong Na Yoy National Park, Ubon Ratchathani Province