คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2251 results
Title [ Type(Asc)] Year
วิทยานิพนธ์/Thesis
PDF icon Chaiyong_Yatra.pdf (12.05 MB)
เริงศักดิ์ สายรัตน์. (2561). ระบบตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจผ่านเครือข่ายแบบไร้สาย. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Rerngsak_Sayrat.pdf (4.04 MB)
PDF icon Yodrak_Sai.pdf (8.2 MB)
PDF icon Witthaya_Boo.pdf (4.69 MB)
PDF icon Ninat_Poldech.pdf (106.06 MB)
PDF icon Thanyaruk_Chouwsrikul.pdf (61.94 MB)
วราพร แพงจักร. (2549). ระบบฐานข้อมูลผู้กระทำความผิด. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Waraporn_Pan.pdf (4.02 MB)
PDF icon Supot_Sud.pdf (4.29 MB)
PDF icon Vikanda_Kas.pdf (3.48 MB)
พัลลภา รัตนพิทักษ์สุข. (2552). ระบบช่วยตัดสินใจในการลงทุนกับหลักทรัพย์. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Pallapa_Ratanapitaksook.pdf (83.56 MB)
PDF icon ChertsakCharoenchai.pdf (2.71 MB)
สุรจักษ์ พิริยะเชิดชูชัย. (2552). ระบบจัดการสำหรับร้านให้บริการรับซ่อมคอมพิวเตอร์. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Surajak_Pir.pdf (6.84 MB)
ทศพร สาธรวิศิษฐ์. (2549). ระบบจัดการสารสนเทศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Thotsaporn_Sat.pdf (6.22 MB)
PDF icon Janenarong_Nammanee.pdf (107.52 MB)
พัชรนันท์ หาวัน. (2550). ระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Phatcharanun_Haw.pdf (6.03 MB)
PDF icon Phimsuda_Cha.pdf (5.89 MB)
PDF icon Thitiporn_Cha.pdf (14.54 MB)
กฤษณ์ กนิษฐพยาฆร์. (2548). ระบบงานทะเบียนออนไลน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Krit_Kanit.pdf (37.68 MB)
PDF icon Thsanan_Puckpomsiri.pdf (2.89 MB)
ชวินทร์ พลหาญ. (2555). ระบบการสมัครเข้าเรียนต่อ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Chawin_Ponharn.pdf (1.46 MB)
PDF icon Nopporn_Pan.pdf (34.1 MB)
จักราพิชญ์ อัตโน. (2552). ระบบการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์แบบออนไลน์. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Chakrapich_Uttano.pdf (6.41 MB)
PDF icon Katbandit_Sritho.pdf (30.6 MB)
PDF icon Waraluck_Kumnat.pdf (95.62 MB)

Pages