คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2229 results
Title [ Type(Asc)] Year
วิทยานิพนธ์/Thesis
วิทยา บุญสุข.  2549.  ระบบตรวจข้อสอบอัตโนมัติแบบตัวเลือกผ่านระบบเครือข่าย. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Witthaya_Boo.pdf (4.69 MB)
นินาท พลเดช.  2551.  ระบบฐานข้อมูลเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผ่านระบบเครือข่าย. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
ธัญญารักษ์ เชาว์ศรีกุล.  2550.  ระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยในงานอนามัยแม่และเด็กโรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Thanyaruk_Chouwsrikul.pdf (61.94 MB)
วราพร แพงจักร.  2549.  ระบบฐานข้อมูลผู้กระทำความผิด. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Waraporn_Pan.pdf (4.02 MB)
สุพจน์ สุดสี.  2548.  ระบบฐานข้อมูลผลงานทางวิชาการ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Supot_Sud.pdf (4.29 MB)
วิกานดา เกษตรเอี่ยม.  2549.  ระบบฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อการบริหารและการจัดการผ่านระบบเครือข่าย. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Vikanda_Kas.pdf (3.48 MB)
อภิวัติ แก้วส่อง.  2552.  ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อหนุนการทำงานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น (ภาคอีสาน). วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัลลภา รัตนพิทักษ์สุข.  2552.  ระบบช่วยตัดสินใจในการลงทุนกับหลักทรัพย์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Pallapa_Ratanapitaksook.pdf (83.56 MB)
เชิดศักดิ์ เจริญชัย.  2559.  ระบบจำแนกผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ย้อนกลับ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon ChertsakCharoenchai.pdf (2.71 MB)
สุรจักษ์ พิริยะเชิดชูชัย.  2552.  ระบบจัดการสำหรับร้านให้บริการรับซ่อมคอมพิวเตอร์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Surajak_Pir.pdf (6.84 MB)
ทศพร สาธรวิศิษฐ์.  2549.  ระบบจัดการสารสนเทศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Thotsaporn_Sat.pdf (6.22 MB)
เจนณรงค์ นามมณี.  2552.  ระบบจัดการงานซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ : กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัชรนันท์ หาวัน.  2550.  ระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Phatcharanun_Haw.pdf (6.03 MB)
พิมพ์สุดา ไฉยากุล.  2549.  ระบบจดจำเสียงพูดภาษาอังกฤษด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่กลับและการคำนวณแบบซอฟต์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Phimsuda_Cha.pdf (5.89 MB)
ธิติพร ชาญศิริวัฒน์.  2549.  ระบบงานยานพาหนะผ่านเครือข่าย กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Thitiporn_Cha.pdf (14.54 MB)
กฤษณ์ กนิษฐพยาฆร์.  2548.  ระบบงานทะเบียนออนไลน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Krit_Kanit.pdf (37.68 MB)
ทรรศนันทน์ ภักดิ์ภูมิสิริ.  2559.  ระบบการเตรียมความพร้อมและแบบทดสอบออนไลน์ สำหรับการสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Thsanan_Puckpomsiri.pdf (2.89 MB)
ชวินทร์ พลหาญ.  2555.  ระบบการสมัครเข้าเรียนต่อ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Chawin_Ponharn.pdf (1.46 MB)
นพพร พนานุสรณ์.  2549.  ระบบการประเมินผลงานข้าราชการครู เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Nopporn_Pan.pdf (34.1 MB)
จักราพิชญ์ อัตโน.  2552.  ระบบการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์แบบออนไลน์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
กาจบัณฑิต ศรีโท.  2553.  ระบบการดำเนินงานห้องพยาบาลและติดตามสุขภาพนักเรียน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วราลักษณ์ คำเนตร.  2552.  ระบบการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านเว็บไซต์ กรณีศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Waraluck_Kumnat.pdf (95.62 MB)
จินตกวี ศรีวิไล.  2550.  ระบบการจัดการหอพัก. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Jintakawee_Srivilai.pdf (7.5 MB)
ปรัชญา ตักโพธิ์.  2552.  ระบบการจัดการน้ำเสียของฟาร์มสุกร : กรณีศึกษาจีรศักดิ์ฟาร์ม. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
นฤมิต โอบอ้วน.  2550.  ระบบการจัดการฐานข้อมูลเกษตรกรสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Narumit_Obuanpdf.pdf (8.29 MB)

Pages