ระบบจัดการทะเบียนประวัติซ่อมครุภัณฑ์ กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Titleระบบจัดการทะเบียนประวัติซ่อมครุภัณฑ์ กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2548
Authorsทองไทย, ธนศิลป์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQA ธ158
Keywordsการจัดการฐานข้อมูล, ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ -- ฐานข้อมูล, ทะเบียนครุภัณฑ์
Abstract

การศึกษาค้นคว้าอิสระมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ให้อยู่ในลักษณะฐานข้อมูล ซึ่งง่ายต่อการสืบค้น และติดตามได้โดยผ่านระบบเครือข่ายภายในระบบได้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้จัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ โดยแบ่งผู้ใช้ออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ เจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุสามารถจัดเก็บ และสืบค้นข้อมูลครุภัณฑ์ ตลอดทั้งติดตามดูการรายงานการซ่อมครุภัณฑ์ ส่วนเจ้าหน้าที่บัญชีการเงินทำหน้าที่กำหนดข้อมูลประเภททรัพย์สินตลอดทั้งการรายงานผลด้านการคิดค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมด้วยวิธีการทดสอบแบบ Black Box Testing ในขั้นตอนการพัฒนานั้นได้ทำการพัฒนาระบบโดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Basic 6.0° ร่วมกับฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2000 และการรายงานผลด้วย Crystal Reports 7.0 และใช้ระบบปฏิบัติการ Windows XP Professional จากกระบวนการทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรม โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านด้วยแบบประเมินที่สร้างขึ้น พบว่าโปรแกรมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี โดยได้ค่าประเมินค่าเฉลี่ย เท่ากับ 8.83 และสามารถนำไปใช้งานในสถาบันการศึกษา องค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ได้

Title Alternate An information management system for asset maintenance a case study of faculty of science Ubon Rajathanee University
Fulltext: