ระบบฐานข้อมูลผู้กระทำความผิด

Titleระบบฐานข้อมูลผู้กระทำความผิด
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsวราพร แพงจักร
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHV ว316ร
Keywordsการออกแบบฐานข้อมูล, นักโทษ--ฐานข้อมูล, ผู้กระทำความผิด, อาชญากร--ฐานข้อมูล
Abstract

การศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดทำระบบฐานข้อมูลของผู้ต้องหา แผนประทุษร้ายและบุคคลพ้นโทษ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสนับสนุนข้อมูลในการสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิด
ผู้ศึกษาได้ทำการออกแบบระบบงานใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน ค้นหาและจัดเก็บข้อมูล รวมถึงความสะดวกของพนักงานในการค้นหาข้อมูลเพื่อการสืบสวนสอบสวน และสร้างแบบฟอร์มบันทึกเกี่ยวกับข้อมูลผู้ต้องหา แผนประทุษกรรม และบุคคลพ้นโทษในคดีต่าง ๆ ผ่านเว็บแอพลิเคชั่นเพื่อประโยชน์ในการสืบค้น จัดทำรายงาน และสารสนเทศทางสถิติ โดยเลือกใช้ระบบฐานข้อมูล MySQL เลือกใช้ภาษา PHP และ HTML เป็นภาษาหลักในการสร้างเว็บเพจ
จากการนำระบบใหม่ไปใช้กับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้กระทำความผิด พบว่า การเก็บ และค้นหาข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น ความผิดพลาดในการทำงานลดลง ประหยัดค่าใช้จ่าย ก่อให้เกิดความสะดวกต่อการทำงานมากยิ่งขึ้น

Title Alternate The database system of offender records
Fulltext: