ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อหนุนการทำงานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น (ภาคอีสาน)

Titleระบบฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อหนุนการทำงานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น (ภาคอีสาน)
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsอภิวัติ แก้วส่อง
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberZ อ266ร
Keywordsกองทุนสนับสนุนกสรวิจัย, การค้นข้อสนเทศ, งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น, ภาคอีสาน, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ, ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย, วิจัย--ฐานข้อมูล
Abstract

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ภาคอีสานของกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นการศึกษาหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละชุมชน และองค์ความรู้เหล่านั้นได้ถูกจัดเก็บเอาไว้เพื่อเป็นข้อมูลที่จะนำมาศึกษาเพิ่มเติมเพื่อใช้ประโยชน์ แต่มีปัญหาอยู่ที่ข้อมูลที่จำเป็น รูปแบบการนำเสนอข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสารเดิมมีรูปแบบที่จัดเก็บค่อนข้างจะหลากลายตามแต่ศูนย์ประสานงานจะทำการจัดเก็บ แต่ไม่มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานกลาง ดังนั้นจึงได้มีแผนงานที่จะจัดทำฐานข้อมูลกลางของภาคอีสาน เพื่อสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการระบบฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อหนุนการทำงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยมารองรับการทำงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจันเพื่อท้องถิ่น (สกว.) ด้วยเทคโนโลยี PHP ร่วมกับระบบฐานข้อมูล MySQL ในการสร้างระบบและใช้ Apache Web Server จำลองเซิร์ฟเวอร์ เพื่อทำการทดสอบในส่วนของการทดสอบใช้วิธีการทดสอบแบบ Black Box โดยการป้อนข้อมูลที่สมมติเข้าไปเพื่อทดสอบผลการทำงาน จากการทดสอบการใช้งานของระบบติดตามงานและระบบฐานข้อมูลพบว่าระบบช่วยให้การเก็บรวบข้อมูลและการส่งรายงานเอกสารต่าง ๆ เป็นไปด้วยความสะดวกเป็นระเบียบและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

Title Alternate Research data base in support of the operation of the Thailand research fund regional office (Isaan)
Fulltext: