ระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยในงานอนามัยแม่และเด็กโรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

Titleระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยในงานอนามัยแม่และเด็กโรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2550
Authorsธัญญารักษ์ เชาว์ศรีกุล
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberR ธ467
Keywordsข้อมูล--การจัดเก็บ, ข้อมูล--การประมวลผล, ผู้ป่วย--ฐานข้อมูล, ผู้ป่วยในงานอนามัยแม่และเด็ก, ระบบการจัดเก็บและการค้นข้อสนเทศ--ผู้ป่วย, อนามัยแม่และเด็ก--ศรีสะเกษ, โรงพยาบาลกันทรลักษ์
Abstract

การจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยในงานอนามัยแม่และเด็กโรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปกติจะจัดทำด้วยมือจึงมักจะเกิดความผิดพลาด สารสนเทศที่ได้ไม่เป็นปัจจุบัน และสรุปรายงานล่าช้า ทั้งนี้เนื่องจากระบบค่อนข้างซับซ้อน และข้อมูลมีจำนวนมาก
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโปรแกรมระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยในงานอนามัยแม่และเด็ก โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อช่วยในการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยในงานอนามัยแม่และเด็กให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โปรแกรมจะสร้างในรูปแบบที่ใช้งานบนเว็บโดยใช้มายเอสคิวแอล เป็นตัวจัดการฐานข้อมูลและใช้โปรแกรมภาษาสคริปต์พีเอชพี ในการเขียนโปรแกรมมีความสามารถในการบันทึกข้อมูลประวัติการเข้ารับเป็นผู้ป่วยใน โดยผู้ใช้สามารถใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ต
ผลการใช้โปรแกรมนี่พบว่าสามารถลดข้อผิดพลาดและเวลาในการจัดการข้อมูลและช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดการและเรียกใช้ข้อมูล สนับสนุนงานบริการข้อมูลของเจ้าหน้าที่ได้ดี สามารถนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบของกราฟได้รวดเร็ว และถูกต้อง มีประสิทธิภาพมากกว่าระบบเดิม

Title Alternate Database management system for inpatient maternal and child health of Kanthraluk hospital Srisaket