ระบบฐานข้อมูลเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผ่านระบบเครือข่าย

Titleระบบฐานข้อมูลเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผ่านระบบเครือข่าย
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsนินาท พลเดช
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHF น596
Keywordsการบริหารงานบุคคล--ฐานข้อมูล, การประเมินผลงาน--ฐานข้อมูล, บุคลากร--การทำงาน--ฐานข้อมูล, บุคลากร--การประเมินผล--ฐานข้อมูล
Abstract

การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการประเมินความสามารถของบุคลากรผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และ 2) ศึกษาเกี่ยวกับประวิทธิภาพของระบบในการประเมินความสามารถของบุคลากรผ่านระบบเครือข่าย การพัฒนาระบบใช้โปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 และ Edit Plus ในการพัฒนาโปรแกรมและใช้โปรแกรม App Serve 2.5.0 ในการออกแบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงในเครือข่าย ผลการทดสอบประสิทธิภาพโดยประเมินความพึงพอใจจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 6 คน ด้วยวิธี Black Box Testing พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 จากคะแนนเต็ม 5.00 สรุปได้ว่าระบบประเมินผลที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี

Title Alternate Database system for performance evaluation of personnel through network
Fulltext: