ระบบจำแนกผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ย้อนกลับ

Titleระบบจำแนกผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ย้อนกลับ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2559
Authorsเชิดศักดิ์ เจริญชัย
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRC ช756 2559
Keywordsนิวรัลเน็ตเวิร์ค (วิทยาการคอมพิวเตอร์), ปากมดลูก--มะเร็ง--ผู้ป่วย
Abstract

โรคมะเร็งปากมดลูกเป็นหนึ่งในโรคมะเร็งที่ประสบความสำเร็จในการรักษาหากตรวจพบเจอโดยเร็ว การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบจำลองและระบบในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน สำหรับจำแนกผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ย้อนกลับ ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาแบบจำลอง รวบรวมจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์และโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จำนวน 68 ระเบียน ประกอบด้วย ข้อมูลการตรวจหาปัจจัยด้านตัวเชื้อและข้อมูลการตรวจหาปัจจัยด้านภูมิคุ้มกันของโฮสต์ จำนวน 16 ปัจจัย เนื่องจากข้อมูลมีจำนวนจำกัด ผู้วิจัยใช้วิธีการการเพิ่มจำนวนแบบสุ่ม เพื่อเพิ่มจำนวนข้อมูลในการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจำลองด้วยวิธี การนำข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบแบบจำลองเป็นข้อมูลชุดเดียวกัน การแบ่งข้อมูลออกเป็นหลายส่วนและการแบ่งข้อมูลด้วยการสุ่มออกเป็นสองส่วน ที่มีอยู่ในโปรแกรมเวก้า ผู้วิจัยพัฒนาระบบเพื่อทดสอบการใช้งานแบบจำลองด้วยภาษาพีเอชพีและฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล ที่แพทย์หรือผู้ช่วยแพทย์สามารถจำแนกข้อมูลผู้ป่วยได้ ผลการวิจัยพบว่า แบบจำลองที่พัฒนาขึ้นมีความแม่นยำในการจำแนกผู้ป่วยสูงที่สุดที่ร้อยละ 96.30 และการประเมินประสิทธิภาพของระบบในเบื้องต้นด้วย แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานจำนวน 6 คน พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.39 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.63) ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ช่วยสนับสนุนกระบวนการวินิจฉัยโรคของแพทย์ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการจำแนกผู้ป่วย ปรับปรุงแบบจำลองในการจำแนกให้มีความแม่นยำ และจัดการเกณฑ์ในการจำแนกของแต่ละบุคคลได้

Title Alternate Classification system for cervical cancer patients using neural networks with backpropagation learning