ระบบงานทะเบียนออนไลน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

Titleระบบงานทะเบียนออนไลน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2548
Authorsกฤษณ์ กนิษฐพยาฆร์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQA ก281
KeywordsEnglish languag-- Pronunciation-- Study and teaching, การลงทะเบียนนักศึกษา--โปรแกรมคอมพิวเตอร์, การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์), วิทยาลัยอาชีวศึกษา, โปรแกรมคอมพิวเตอร์--การออกแบบ
Abstract

การศึกษาเพื่อสร้างโปรแกรมสร้างระบบงานทะเบียนออนไลน์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพื่อให้ลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศได้สะดวก รวดเร็ว โดยผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โปรแกรมนี้ใช้ MySQL ในการจัดการฐานข้อมูล ใช้ PHP ในการพัฒนาระบบและใช้ Apache เป็นเซิร์ฟเวอร์ในการให้บริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

Title Alternate Registration online system for vocational college
Fulltext: