ระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ

Titleระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2550
Authorsพัชรนันท์ หาวัน
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberSF พ516
Keywordsปศุสัตว์, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--ปศุสัตว์, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
Abstract

การศึกษาครั้งนี้เป็นการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอให้อยู่ในลักษณะฐานข้อมูล เพื่อลดความผิดพลาดในบันทึกข้อมูล ง่ายต่อการสืบค้นและการจัดทำรายงาน สามารถติดตามผลการปฏิบัติงานผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยแบ่งกลุ่มผู้ใช้ออกเป็น 3 ระดับ คือ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัด เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดสามารถที่จะดูรายงานและแก้ไขผลการปฏิบัติงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอได้ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอสามารถบันทึกผลการปฏิบัติงานและดูรายงานได้เฉพาะของอำเภอที่ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลในตัวระบบการประเมินประสิทธิภาพของระบบ ผู้วิจัยใช้วิธีการทดสอบแบบ black box testing ในขั้นตอนการพัฒนาได้ใช้โปรแกรมภาษา PHP ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL และใช้ Apache เป็นเซิร์ฟเวอร์ในการให้บริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านด้วยแบบประเมินที่สร้างขึ้น พบว่า ระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี มีค่าประเมินเฉลี่ย 8.19 สามารถนำไปใช้ในการรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอได้

Title Alternate Information technology management system of achievement report of district livestock officer