ระบบฐานข้อมูลผลงานทางวิชาการ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี

Titleระบบฐานข้อมูลผลงานทางวิชาการ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2548
Authorsสุพจน์ สุดสี
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRA ส826
Keywordsระบบฐานข้อมูล, สาธารณสุข--ฐานข้อมูล
Abstract

การศึกษาเพื่อสร้างโปรแกรมระบบฐานข้อมูลผลงานทางวิชาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สำหรับใช้เก็บรวบรวมผลงานทางวิชาการที่จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการพิจารณาในการขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนระดับ โปรแกรมทำงานบนเว็บ (Web application) โดยใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL เป็นตัวจัดการฐานข้อมูล และใช้โปรแกรมภาษา PHP และ Apache web server เป็น server ในการพัฒนา

Title Alternate Technical achievement database system of the office of Ubon Ratchathani public health
Fulltext: